1922 m. balandžio 25 d. | Didelis protesto mitingas

Žydų kalbėtojas Rozenbaumas išrodinėjo priežastis: ekonomines, politines, kultūrines, del kurių Vilniaus žydam geriau yra prigulėti prie Lietuvos ir ragina visas Lietuvos tautas – lietuvius, žydus, baltgudžius eiti išvien kovoje už Vilnių.

D i d e l i s   p r o t e s t o   m i t i n g a s, dalyvaujant apie 10,000 miniai įvyko 23 balandžio Rotušės aikštėje. Kalbėjo prof. M. Biržiška, prof. Jodėla, Rozenbaumas, Zajac, kan. Tumas. Prof. M. Biržiška pabrėžė, kad Vilnius be Lietuvos neišsilaikys, ateis laikas kad jis pats prašysis priimti jį Lietuvon. Vilniečiai tik Varšuvos lenkų prikalbinti ir bauginami dedas prie Lenkijos su kuria jie mažai bendro teturi ir mažai naudos telaukia. Prof. Jodėla pasakojo ką yra matęs ir girdėjęs Valkininkuose ir visame Lenkų pafrontėje. Žmonės neina lenkų valsčiuosna, rinkimuose nedalyvauja. Iš 14 000 rinkikų „Vilniaus seiman“ lietuvių tedalyvavo aname pasieny vos 4. Lenkų nesvietiški engimai erzina žmonės ir mažai tesusipratusius verčia glaustis prie Lietuvos. Žydų kalbėtojas Rozenbaumas išrodinėjo priežastis: ekonomines, politines, kultūrines, del kurių Vilniaus žydam geriau yra prigulėti prie Lietuvos ir ragina visas Lietuvos tautas – lietuvius, žydus, baltgudžius eiti išvien kovoje už Vilnių. Gudų kalbėtojas Zajac dėstė savo skundas del skriaudų daromų gudams Gardino ir Vilniaus srityse ir sakė ačiu lenkam, kad jie savo persekiojimais, ypatingai dalindami Gudijoje dvarų žemes lenkų kareiviams, atiminėdami ją nuo gudų valstiečių, padarė gudų valstiečius susipratusiais tautininkais. Kalbėtojas užbaigė šauksmu – valio-slava gudų lietuvių vienybė. […]

Lietuvos geležinkelių III klasės bilietas vaikui. Maršrutui Vilnius – Kaunas. 1939–1940 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 68, 1922 m. balandžio mėn. 25 d., p. 4.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-bal.25