1922 m. balandžio 7 d. | Pirmoji Mergaičių Mokytojų Seminarija

P. M. M. Seminarija yra ankštai surišta su čia pat esančiu bedrabučiu. Seminarijos Direkcija deda visas pastangas, kad sudaryti jame nuoširdžia, šeimyniška atmosfera.

Atsižvelgus į dažną Lietuvos mergaičių neprisirengimą praktiniam gyvenimui, greta mokslo bus mokiname namų ruošos.

Buv. Jezuitų rūmuose Kaune (Rotušės Aikštė Nr.2) 1921 m. lapkričio 3 d. pradėjo veikti Šv. Vincento Pauliečio Dr-jos globojama Pirmoji Mergaičių Mokytojų Seminarija. Švietimo Ministerija ją baigiančioms suteikė Pradedamųjų Mokyklų Mokytojų teises.

P. M. M. Seminarija turės du rengiamu ir du pagrindiniu kursu. Mokslas joje einamas Šviet. Ministerijos mokytojų seminarijom nustatyta programa. 1921-22 m.m. Seminarijoje veikia du pirmieji rengiami kursai, sakanačiais – veiks ir I pagrindinis.

Mokytojų personalas susideda. Iš 7-ių mokytojų baigusių aukštesnįjį mokslą ir 8-ių – aukštąjį.

Stojamieji egzaminai bus šių mokslo metų gale bei naujųjų m. m. pradžioje. Egzamenų dienos bus paskelbtos vėliau.

Į pirmąjį rengiamąjį kursą, bus reikalaujama į kandidačių dviejų gimn. Klasių kurso žinių, į II reng. – trijų klasių, į I pagrindinį – keturių klasių, be to, paidagogikos, didaktikos, fiziologijos, higienos ir tikybos kursai kaip programoj.

P. M. M. Seminarija yra ankštai surišta su čia pat esančiu bedrabučiu. Seminarijos Direkcija deda visas pastangas, kad sudaryti jame nuoširdžia, šeimyniška atmosfera.

Atsižvelgus į dažną Lietuvos mergaičių neprisirengimą praktiniam gyvenimui, greta mokslo bus mokiname namų ruošos.

Esančioji greta Seminarijos Vaikelio Jezaus Mergaičių Prieglauda suteiks seminaristėms progos arčiau susipažinti su priegalaudų vedimu.

Pirm. Merg. Mok. Gimnazijos Direkcijos vardu O. ?

Šventė ant Jėzuitų bažnyčios stogo XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. balandžio 7 d., Pirmoji Mergaičių Mokytojų Seminarija, Lietuva (Nr. 80) p. 2

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.7/original/0002-D3EEBA63368C01043316AAF9F9757333.png