1922 m. birželio 13 d. | Šv. Kazimiero sukaktuvių iškilmės

Žmonių prisirinko taip daug, kad ir pusė jų negalėjo sutilpti bažnyčion. Pamaldos sukėlė žmonėse giliausio įspūdžio. Čia lenkai pamatė, kad lietuvių Vilniuje ne taip maža, kaip jie visur skelbia, ir jų žymesnieji prasitarė, kad noroms nenoroms prisieis duoti lietuviams bazilikoje lygių teisių su lenkais.

Šv. Kazimiero sukaktuvių iškilmės. Gegužės 27 d. 5 v. tuojaus po mišparų Vilniaus vyskupas, dalyvaujant Minsko vyskupui ir Lenkų kariuomenės vyskupui Bandurskui, išėmė šv. Kazimiero relikvijas. Karstą iš vietos pakėlė kun. Kanauninkas Liubeniecas ir kun. prof. Kraujalis, o kapitula nunešė jį iš šv. Kazimiero koplyčios prieš bazilikos didįjį aukurą. Čia J. M. vysk[u]pas Matulevičius atidarė karstą, peržiūrėjo relikvijas ir išėmė paskutinį dokumentą, kad jo vieton įdėti naują dokumentą apie dabartines iškilmes ir relikvijų stovį.

Karstą uždarius, Minsko vyskupo Lozinskio mišparais ir gegužinėmis lietuvių kalba pamaldomis iškilmė pasibaigė.

Gegužės 28 d. aštuntą valandą buvo labai iškilmingai atlaikytos lietuviams šv. mišios. Celebravo Minsko vyskupas Lozinskis; pamokslą lietuvių kalba pasakė J. M. Vilniaus vyskupas. Be kapitulos bazilikos prieaukurėje susirinko daug lietuvių visuomenės atstovų. Garbės vietose priešais vyskupo sosto sėdėjo p.p.: lietuvių tautos tėvas daktaras Basanavičius, Vrublevskis, Kimantas, Kairiūkštis, Suvalkų krašto atstovas kun. Stankevičius, Laikinojo komiteto pirmininkas Stašys, Mokslo draugijos atstovas d-ras Šlapelis, Vytauto Didžiojo gimnazijos vedėjas literatas Šiaulėniškis-Šikšnys, d-ras Alseika. Žmonių prisirinko taip daug, kad ir pusė jų negalėjo sutilpti bažnyčion. Pamaldos sukėlė žmonėse giliausio įspūdžio.

Čia lenkai pamatė, kad lietuvių Vilniuje ne taip maža, kaip jie visur skelbia, ir jų žymesnieji prasitarė, kad noroms nenoroms prisieis duoti lietuviams bazilikoje lygių teisių su lenkais. Sumoje buvo pasakytas lenkams pamokslas. Minsko vyskupo Lozinskio pamokslas buvo politikos turinio, bet lenkams buvo pasakyta daug tiesos į akis“…

(„Vilnietis“ – „Lietuva“).

Šv. Kazimiero draugijos knygyno katalogas. Išleistas po 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Iš Vilniaus gyvenimo“, Tėvynės balsas, nr. 92, 1922 m. birželio mėn. 13 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0000492582-1922-Birz.13