1922 m. birželio 15 d. | Balandžio mėnesio nusikaltimų statistika

Per balandžio mėnesį visoje Lietuvoje buvo šie įvykiai: suimta 29 žmogžudžiai, 15 plėšikų, 6 padėjėjai, 1 bažnytvagis, 29 arkliavagiai, 304 kitų rūšių vagys. Grąžinta nukentėjusiem piliečiams 21 arklys, 11 stambių gyvulių. Visų užmušimų 30% užmuštų iš keršto.

Per balandžio mėnesį visoje Lietuvoje buvo šie įvykiai: suimta 29 žmogžudžiai, 15 plėšikų, 6 padėjėjai, 1 bažnytvagis, 29 arkliavagiai, 304 kitų rūšių vagys. Grąžinta nukentėjusiem piliečiams 21 arklys, 11 stambių gyvulių. Visų užmušimų 30% užmuštų iš keršto.

75% visų plėšimų įvyko kelionėje. Buvo 51 atsitikimas gaisre: 12 nuo padegimo, visi kiti nuo neatsargaus apsėjimo su ugnimi sudegė 90 medinių trobėsių, 152 stambūs gyvuliai; nuostolių padaryta 4.700.000 auksinų.

Piliečių apsaugos d-to žiniomis, Kretingos apskrityje likviduota stipri plėšikų gauja, susidariusi dar perėjusiais metais. Suimta 23 asmens, iš kurių du tikri plėšikai; gi visi kiti jų bendradarbiai. Likviduojant gaują pas plėšikus rasta 3 mil. caro rublių, 1000 aukso rublių, daug aukso bei sidabro daiktų, ir šiaip visokio turto. Suimtųjų tarpe valsčiaus raštininkas, kuris kelis kartus plėšikams mainė pasus ir duodavo kitokios pagelbos. Valsčiaus raštinė vienuose namuose su milicija, tai vos tik milicija rengdavos į žygį prieš plėšikus, tuoj raštininkas pranešdavo jiems apie pavojų. Plėšikus suimant pasižymėjo Kretingos apskrities milicijos vadas Laurinaitis ir Pil. Apsaugos d-to kriminalinio skyriaus valdininkai: Ulickis, Kuprinavičius ir Bridulis. Plėšikai buvo gerai susiorganizavę, ir kriminalinio skyriaus valdininkams juos persekiojant teko šaudytis iki pat Liepojaus. Čia paaiškėjo, kad jų organizacija turėjo skyrių ir Latvijos teritorijoj.

Buvęs Kauno kalėjimas. Stanislovo Lukošiaus nuotrauka. 1964 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kaunas“, Lietuvos žinios, nr. 87, 1922 m. birželio mėn. 15 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Birz.15