1922 m. birželio 2 d. | Ministerio Pirmininko pranešimas apie Genua

Beveik vienintelis klausimas, kuris konferencijoj galiausiai buvo svarstomas, tai klausimas apie nustatymą santykių tarp Europos valstybių ir Rusijos. Tas opus klausimas nors nebuvo išspręstas, tai bent paaiškėjo atskirų valstybių nusistatymas.

Birželio 2 dieną Ministeris Pirmininkas p. Galvanauskas padarė Steigiamajam Seimui pranešimą apie Genuos konferencijoj. Konferencijoj dalyvavo 35 valstybės, bet vyraujančią reikšmę turėjo ten didžiosios valstybės, kurių tarpe šį kartą buvo dar Rusija ir Vokietija. Jau iš pat pradžios pasirodė tų valstybių reikalų skirtumai, todėl keletą kartų konferencijai grėsė iširimo pavojus. Beveik vienintelis klausimas, kuris konferencijoj galiausiai buvo svarstomas, tai klausimas apie nustatymą santykių tarp Europos valstybių ir Rusijos. Tas opus klausimas nors nebuvo išspręstas, tai bent paaiškėjo atskirų valstybių nusistatymas, ir toliau eis derybos Hagoj. Neišsprendus svarbiausio klausimo, nebuvo net svarstomi mažesnės reikšmės reikalai. Mūsų delegacijai rūpėjo kiekvienai progai pasitaikius kelti aikštėn opiausią žaizdą, kurią sudarė Lenkai, pagrobdami Vilnių ir visą Lietuvos Rytų kraštą. Tai delegacijai pavykę, nes tas klasuimas jau buvo paliestas net politinėje komisijoj. Iš viso ko paaiškėjo, kad Europos valstybės nepripažįstą tokio Vilniaus klausimo išsprendimo, kaip kad jau yra padarę Lenkai, kaip jos ir apskritai nepripažįsta Lenkijos sienų.

E. Galvanauskas. 1921 m. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Ministerio Pirmininko pranešimas apie Genua (1922, Birželio 10 d.). Trimitas (22 (92), p. 4-5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.22; https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.22