1922 m. birželio 22 d. | Vokiečiai negali užmiršti kaizerio

Rusų radio žiniomis, Vokietijoje didėja monarkininkų bruzdėjimas. Ruošiama tautinės demonstracijos, kuriose bus protestuojama prieš Versalio sutartį.

E. MASKVA. Rusų radio žiniomis, Vokietijoje didėja monarkininkų bruzdėjimas. Ruošiama tautinės demonstracijos, kuriose bus protestuojama prieš Versalio sutartį. Šios savaitės pabaigoje, tikimasi, pasikartosią Kapp‘o perversmų pastangos dėl socialistų ir tautininkų santykių paaštrėjimo. Socialistai ruošia priešingą demonstraciją, nes jie mano, kad protestas prieš Versalio sutartį yra priedanga norams nuversti respublikos valdžią.

Iš Pomeranijos Rytų Prūsijon atvykęs didelis skaičius kariuomenės. Bremene įvyko Vokiečių „Piliečių Tarybos“ susivažiavimas, kuris nori kovoti prieš socializmą ir respubliką. Ten įvyksianti protesto demonstracija prieš dabartinę „žydišką“ valdžią.

Vokietijos imperijos karo vadai žygiuoja eisenoje per buvusios imperatorienės Augustos Viktorijos laidotuves Postdame 1921 m. balandžio 19 d. Pirmame plane matomi admirolas Alfredas fon Tirpitzas, feldmaršalas Paulis fon Hindenbrugas, generolas pulkininkas Erichas Liudendorfas. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fotografija.


Šaltinis: Laisvė,  Vokiečiai negali užmiršti kaizerio,  1922 06 22, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-birz.22

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b530541227