1922 m. birželio 23 d. | Kas girdet

Praejus kuriam laikui bolszevikai pranesze, kad p. Bojevaite ir generolas Pilskis yra suszaudyti dar Lapkriczio men. 1921 m. Tokiu budu pasirodo, kad tie kraugeriai netik nužude nekaltus žmones, bet dargi apgaudinejo musu valdžia, reikalaudami pilietybes inrodymo, kuomet jie jau buvo suszaudyti.

Pernai, Spalio menesyje Maskvoje, tapo suaresztuoti du Lietuvos piliecziai: Bojevaite ir generolas Pilskis. Musu užsieniu reikalu ministerija pareikalavo juos iszduoti. Gruodžio menesyje bolszeviku valdžia pareikalavo inrodymu, kad minimi asmenys tikrai yra Lietuvos piliecziai. Musu valdžia tuoj pasiunte reikalingus dokumentus. Praejus kuriam laikui bolszevikai pranesze, kad p. Bojevaite ir generolas Pilskis yra suszaudyti dar Lapkriczio men. 1921 m. Tokiu budu pasirodo, kad tie kraugeriai netik nužude nekaltus žmones, bet dargi apgaudinejo musu valdžia, reikalaudami pilietybes inrodymo, kuomet jie jau buvo suszaudyti.

Tie kraugeriai panasziai yra pasielge ir su kitu musu piliecziu, p. Adamaviczium. Užklausti musu valdžios, kur yra p. Adamaviczius, melagiai komisarai atsake, kad jis pražuvo nežinia kur. Gi kuomet musu valdžios atstovas nuejo aplankyti kalejimo, tai peržiurinedamas kalejimo knygas, rado užraszyta, kad tokia ir tokia diena p. Adamaviczius yra suszaudytas.

Taigi, nekaltu Rusijos gyventoju kraujo upeliuose, gausiai teka kraujas ir Lietuvos piliecziu, kurie turejo nelaimes likti Rusijoj.


Šis spaudos pranešimas, pavadintas „Žvėriškas bolševikų pasielgimas su Lietuvos piliečiais“, buvo išspausdintas dar 1922 m. gegužės 26 d. savaitraštyje „Tėvynės sargas“. Tame leidinyje jis turėjo tokią įžangą: „Bolševikai įsigalėjo Rusijoj melu ir apgavimu. Toliau, įsigalėję jie nesiliovė meluoti netik Rusijos gyventojams, bet visam pasauliui. Kur jų melas išeina viešumon, ten jie vartoja kardą“.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Atvirlaiškis. SSRS prokuratūros pranešimas Marijai Magdalenai Kučingienei dėl sūnaus Algimanto Kučingio. 1955 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kas girdet“, Saulė, nr. 50, 1922 m. birželio mėn. 23 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.spauda.org/saule/archive/1922/1922-06-23-SAULE.pdf