1922 m. birželio 8 d. | Privalomas įsakymas paskatinti Kaune statybas

Visi naujai statomi namai, pradedant nuo 1922 metų, per pirmuosius penkerius metus paliuosuojami nuo mokesnio už nejudomąjį turtą.

Privalomas įsakymas paskatinti Kaune statybas (projektas):

1.       Visi privačių žemės sklypų savininkai, kurių sklypai yra Kauno miesto ribose ir nėra užstatyti trobėsiais, apdėdami metinių mokesniu, kurio dydis turi būti nuo 1 nuošim. iki 5 nuoš. neužstatyto žemės sklypo vertės.

2.      Pastaba: Neužstatytu sklypu laikomas ir toks žemės sklypas, kurio vertė yra tris kartus didesnė, negu esami ant jo trobesiai.

3.      Draudžiama gyvenamus būtus paversti krautuvėmis ir dirbtuvėmis, o fabrikas ir dirbtuves leidžiama statyti tik Miesto Valdybos nurodytose vietose.

4.      Visų sklypų ir neužstatytų plotų savininkai privalo leisti Kauno Miesto Valdybai tiesti per savo sklypus naujas gatves arba praplatinti esamąsias sulig užtvirtintu Kauno Atstatymo Komisijos planu: už nusavintus gatvių nutiesimui arba praplatinimui žemės plotus Valdyba išduoda, metams praslinkus nuo užėmimo dienos, atlyginimą nustatyto Apkainavimo Komisijos dydžio.

5.      Visi naujai statomi namai, pradedant nuo 1922 metų, per pirmuosius penkerius metus paliuosuojami nuo mokesnio už nejudomąjį turtą (K. J. B.).

Žaliakalnio panorama. 1938 metų žiema. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo „Kaunas. Laikinoji sostinė“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Tėvynės balsas, nr. 88, 1922 m. birželio mėn. 8 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0000492582-1922-Birz.8