1922 m. gegužės 2 d. | Rusų nota dėl tranzito per Nemuną

Rusijos gegužės 2 d. atstovybė įteikė mūsų Vyriausybei verbalinę notą, reikalaujančią leisti plukdyti Nemunu per Lietuvos teritoriją mišką į užsienius iš Minsko ir kitų aplinkinių sričių.

Rusijos gegužės 2 d. atstovybė įteikė mūsų Vyriausybei verbalinę notą, reikalaujančią leisti plukdyti Nemunu per Lietuvos teritoriją mišką į užsienius iš Minsko ir kitų aplinkinių sričių. Mūsų Vyriausybė atsakė verbaline nota, kad tokio leidimo negali suteikti dėl tos priežasties, kad karo padėtis tarp Lenkijos ir Lietuvos dar nėra likviduota ir kad miškų plukdymas kaip tik turėtų eiti per karo frontą. Be to, taikos sutartim tarp Lietuvos ir Rusijos numatomas davimas Rusijai tranzito tik per tą teritoriją, kuri yra faktinai Lietuvos Respublikos valdoma, bet ne per okupuotą Lietuvos teritoriją ir dėlto tartis tranzito reikalu per kalbamąją teritoriją Lietuvos Vyriausybė neranda galimu, juoba, kad pati Rusija, sudarydama su Lenkija Rygos sutartį panaikino tiesioginį susisiekimą su Lietuva ir naujai nustatė savo vakarų sieną, o paskutiniuoju laiku Rusija be ne jau susitarė su Lenkija dėl plukdymo miško per lenkų okupuotąją Lietuvos dalį ir tuo būdu net pritarė Lenkijos tos Lietuvos dalies  pagrobimo aktui.


Kadangi Nemuno aukštupis priklausė Sovietų Rusijai, ji pradėjo reikalauti lengvesnio tranzito per Lietuvą iš Minsko apylinkių. Tačiau Lietuvai ir Sovietų Rusijai susisiekti trukdė Lenkijos okupuotas Vilniaus kraštas. Kaip matome iš šio straipsnio, Lietuvos leidimas tokiam tranzitui būtų parodęs, kad Lietuva pripažįsta 1921 m. Rygoje sudarytą Lenkijos ir Sovietų Rusijos sutartį. Tačiau 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje sudaryta Lietuvos ir Sovietų Rusijos sutartimi Lietuvai pripažintas ne tik Vilnius, Trakai ar Druskininkai, bet ir tokie miestai kaip Gardinas ar Lyda. Verta pastebėti, kad šitaip į padėtį tuomet dar žvelgė ir didžiosios Vakarų valstybės. Solidaus Britų imperijos leidinio „The Times“, kuris nuo 1895 m. rengė pasaulio atlasą, išleistame Rytų Europos žemėlapyje matome, kad Vilniaus kraštas ir minėti miestai priskirti Lietuvai. Įdomu, kad kitos teritorijos, dėl kurių Lenkija susitarė su sovietais Rygoje 1921 m., jau pripažįstamos Lenkijai.

1920 m. Lietuvos susitarimu su sovietais, kurį britai pripažino, siena buvo nužymėta tik iki buvusios Suvalkų gubernijos ribų. Tuo tarpu pietvakarinė Lietuvos sienos dalis ties Suvalkais žemėlapyje artima dabartinei, kas atitinka 1919 m. gruodžio 8 d. Britų imperijos užsienio reikalų sekretoriaus lordo George‘o Cursono paskelbtas garantijas Lenkijos rytinei sienai.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Didžiosios Britanijos leidinio ,,The Times“ pasaulio atlaso ištrauka ,,Rytų Europos šalys“. Autorius John George Bartholomew . 1922 m.


Šaltinis: Lietuva,  1922 05 04, Rusų nota dėl tranzito per Nemuną, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.4