1922 m. gegužės 25 d. | Birštono kurortas

Birželio pirmomis dienomis atidaromas Birštono kurortas su voniomis. Kaina 1 kl. Vonių 60 auks, 2 kl – 40 auks. Valdininkams ir jų šeimynoms 2 kl. Vonios po 30 auks. Visais kurorto reikalais reikia kreiptis iki birželio 1 d. į Prienus pas kurorto Administratorių Dr. Brundzą, o nuo birželio 1 d., į Birštono kurorto kanceliariją.

Balandžio 7 d. š. m. Ministerių Kabinetas nutarė pavesti V. R. M. Sveikatos Departamentui atstatyti ir eksplotuoti Birštono kurortą ir liesti tam reikalui kredito.

Atstatymo darbai sulig tam tikra Lietuvos atstatymo Komisariato sąmata jau pradėti. Tie darbai pavesti Lietuvos atstatymo Komisariatui ir manoma užbaigti gegužės mėn. pabaigoj. Atidarymas kurorto gali įvykti ne ankščiau birželio 1 dienos.

Atstatoma ne visas kurortas, bet tik jo dalis. Vopnos versmės (viso 5) bus sunaudotos kaip ir prieš karą, vonioms daryti ir bus į taisytos 24 vonios (vieton buv. prieš karą 70). Bus remontuotas ir įtaisytas vienas viešbutis, su keliomis dešimtimis lovų kuršale valgykla su virtuve, skalbykla, sutvarkytas parkas, Vytauto kalnas, gydomojo vandens versmė, maudyklė Nemune.

Prieš karą Birštono kurortas buvo žinomas plačiai ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny, kaip kurortas šarminių versmių mineralinių vandenų (šcoločno izviestkovyje istočniki). Į tą kurortą važiuodavo gydytis asmenys sergantieji riaumata, širdies nusilpnėjimu, o turintieji slogą (katarą) žarną, pilvelto, šlapinimos takų, taip pat funkcionalį pilvelio susirgimą (vad. riemensas ėdimą) važiuodavo gydyti geriamuoju vad. Viktorijos versmės silpnai sūriu vandeniu.

Be to Birštono kurortas tinka kaipo kilimatinio gydymos vieta, nes kairėjoj Nmenuo pusėj yra pušynas valdžios miškas labai tinkąs klimatininiam gydymui ypač vasaros metu.

Sergantiems nervų silpnėjimu (Neurazhenia), aplukimu ir apskritai reikalaujantiems gydymo aslto vandeniu ir sporto tinka maudyklės Nemune.

Susisiekimas su Birštonu yra gan patogus. Iš Kauno į Prienus (30 varstų kursuoja automobiliai. Iš Prienų į Kurortą 5 varstai vasarą eina garlaiviai iš Kauno į Alytų. Artimiausia gelžkelio stotis Mauročiai.

Birštono kurortas. 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m. gegužės 25 d., Birštono kurortas, Laisvė (Nr. 5) p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-geg.25