1922 m. gegužės 27 d. | Tikybos liuosybė Rusijoj

Bolševikų laike nužudyta Rusijoj 28 archirėjai, 1000 popų. Voronežo archirėjus Tichonas buvo suvirintas, Permos arcihrėjui išbadė akis.

Tikybos liuosybė Rusijoj. Bolševikų laike nužudyta Rusijoj 28 archirėjai, 1000 popų. Voronežo archirėjus Tichonas buvo suvirintas, Permos arcihrėjui išbadė akis. (Tėv. Sar)


Nuo pat bolševikų revoliucijos pradžios buvo aišku, kad vienu pagrindinių jų taikinių taps religija ir tikintys žmonės. Rusijos stačiatikių bažnyčia turėjo didelę įtaką, dėl to su ja bolševikai kovojo labai aršiai, o tikintieji ir dvasininkai buvo persekiojami. Tiesa, represijų mastas keitėsi priklausomai nuo politinių aplinkybių. 1922 m. prasidėjus badui bolševikai su Vladimiru Leninu ir Levu Trockiu priešakyje sąmoningai nenorėjo padėti valstiečiams, nes badas buvo proga parodyti religingiems, bet kartu prietaringiems valstiečiams, esą nuo jų nusisukęs pats Viešpats, o kartu papildyti valstybės iždą nusavintu iš cerkvių turtu. Šį epizodą pavaizdavo Vilniuje gimęs rusų dailininkas Ivanas Vladimirovas, nepuoselėjęs simpatijų bolševizmui. „Rygos balse“ pateiktos žinios išties šiurpios, nors dalis žiaurumų ir nepatvirtinta. Vis dėlto pateikti nužudytų dvasininkų skaičiai kartojami istorikų darbuose kaip pakankamai pagrįsti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Ivano Vladimirovo paveikslas „Bolševikai apiplėšia cerkvę“, 1922 m.


Šaltinis: Rygos balsas, Tikybos liuosybė Rusijoj, 1922 05 27, p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Geg.27