1922 m. gegužės 29 d. | Humanitarinių mokslų fakulteto branduolio sudarymo aktas

Pasirėmęs Universiteto Statuto įstatymu ir Švietimo Ministerio samprotavimu skiriu profesorius Mykolą Biržišką, Kazį Būgą, Joną Jablonskį, Vincą Krėvę-Mickevičių ir Joną Yčą humanitarinių mokslų fakulteto profesoriais.

Respublikos Prezidento

Įsakymas

Nr. 66

Pasirėmęs Universiteto Statuto įstatymu (24 par. 1 pastaba) ir Švietimo Ministerio samprotavimu (1922 m. gegužės mėn. 22 d. Nr. 4187) skiriu profesorius Mykolą Biržišką, Kazį Būgą, Joną Jablonskį, Vincą Krėvę-Mickevičių ir Joną Yčą humanitarinių mokslų fakulteto profesoriais.

Kaunas, 1922 m. gegužės mėn. 29 d.

 

[Pasirašė] A. Stulginskis

E. Respublikos Prezidento pareigas

Steigiamojo Seimo Pirmininkas

[Pasirašė] P. Juodakis

Švietimo Ministeris

 

Kalbininkai Kazimieras Būga (sėdi pirmas iš kairės) ir Jonas Jablonskis (sėdi trečias iš kairės) su kolegomis Seinuose, 1909 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvos universiteto tapsmas (1916–1922 m.): dokumentų rinkinys (sud. Kęstutis Raškauskas), Kaunas, 2022, p. 482.