1922 m. gegužės 31 d. | Centralinė vaikų ambulatorija

Gegužės 31 dieną 2 val. po piet tapo iškilmingai atidaryta Centralinė gyd. specialistų ambulatorija. Ši ambulatorija tapo įsteigta Amerikos Raudonojo Kryžiaus rūpesniu, kuris yra davęs jai instrumentų, aprūpinęs gydytojais specialistais, suteikęs vaistų.

Gegužės 31 dieną 2 val. po piet tapo iškilmingai atidaryta Centralinė gyd. specialistų ambulatorija. Ši ambulatorija tapo įsteigta Amerikos Raudonojo Kryžiaus rūpesniu, kuris yra davęs jai instrumentų, aprūpinęs gydytojais specialistais, suteikęs vaistų. Miesto valdyba yra susteikusi būtą, jį išremontavusi, įtaisiusi reikalingus baldus.

Ambulatorijos atidengimo ceremonijoj dalyvavo miesto burmistras Vileišis, valdybos nariai; Burba ir Volfas, Soc. aps. skyriaus vedėjas L. Kairiūnaitis, buv. vyriausias Miesto V. Gydytojas Mongirdas ir dabartinis K. Grinius; Vyriausias Centralinės ambulatorijos gydytojas Radzvickas; Amerikos Raudonojo Kryžiaus gail. Seselės Miss Ericson ir p-lė Paškevičaitė ir miesto ambulatoriniai gydytojai; be to užprašyti sviečiai.

Ambulatorijos rūmų pašventimo ceremoniją atliko pakviestas Karmelitų parapijos klebonas Š o v y s.

„Pieno lašo“ draugijos globojami vaikai. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Centralinė vaikų ambulatorija, Medicina, 1922 m. Nr. 5, p. 303-304.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB002D131A-1922-Nr.5