1922 m. gegužės 5 d. | Teatro remontas

Vasaros atostogų metu manoma padaryti miesto teatre sekantį remontą: Pirmoj eilėj: 1. Pataisyti ar iš naujo uždengti visą stogą. 2. Pataisyti ar naujai įvesti elektros įvadus. 3. Įvesti vandentrauki.

Vasaros atostogų metu manoma padaryti miesto teatre sekantį remontą: Pirmoj eilėj: 1. Pataisyti ar iš naujo uždengti visą stogą. 2. Pataisyti ar naujai įvesti elektros įvadus. 3. Įvesti vandentrauki.

Antroj eilėj scenos patobulinimui, kad gautų didesnį efektą: 1. Įtaisyti aukšties (rakovimos) horizontą iš geležies, betono ar medžio. 2. Pačią sceną išstūmėti pirmyn iki antrai kėdžių eilei. 3. Partere vietų padidinimui aptines ložes išmesti: 4. Įtaisyti nuo gaisro apsisaugojimui šalutinius išėjimus. 5. Orkestrui vietą scenos apačioj pagilinti ir įtaisyti rezonstari. 6. Atatinkamai pataisyti suflerinę būdelę. 7. Iškloti grindis.

Scenos pagerinimui. 1. Ištinkuoti lubas ir padaryti įlinkius. 2. Nuimti visas ložas ir balkonus ir padaryti naujus iš geležies betono; pačius balkonus susiaurinti ir padaryti linkimus, kad žiūrėtojams duotų galimybės geriau matyti. 3. Balkonus prieš sceną, išstumėti žymiai pirmyn. 4. Ministerių ir Prezidento ložų vietoj įtaisyti aiką. 5. Ruporą nuo scenos įtaisyti, palikus pačias ložas rūporo linkimuose.6 . Partere grindis perkloti, pridėjus naujų lentų. 7. Apačioj prieš sceną pirmam aukšte nuimti iškištus akmeninius kampus ir gautą vietą sunaudoti parterio padidinimui. 8. Pertvarkyti ir palaisyti apkūrenimą ir ventiliaciją.

Išoriniai darbai. 1. Miesto Valdybos sargą iškelti iš dabar užimamo buto ir jo būtą pavesti artistų reikalams. 2. Darbartinio rūkomojo kambario dalį užimti ir įtaisyti artistams išvietęs. 3. Teatro užpakaly nuo Kestučio g-vės prie esamų sandėlių pristatyti naują dviem aukštais trisienį dekoracijoms sudėti ir atatinkamai padailinti ir suderinti jo fasoną (nuo Keistučio g.) apvažiavimui įtaisyti nuo Keistučio g. taką-keleį.

Greitesniam sumanymo remonto įvyklinimui reikalingą pirmoj eilėj savaitės laiku paruošti teatro remontui eskizą ir trumpą sąmatą. Eskizo ir sąmatos paruošimui paskirta Komisija iš 3 asmenų inžinierių Songailos, Dubeneckio ir Jokimo.

Valstybės teatras, Jokūbo Skrinskio albumas „Kaunas“ 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m. gegužės 5 d., Teatro remontas, Lietuva (Nr. 100, 922)), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.5