1922 m. gruodžio 10 d. | Mikas Petrauskas grįžta Lietuvon

Kiek teko iš Amerikos lietuvių laikraščių patirti gerb. kompozitorius M.Petrauskas, pavasariui išaušus grįšias Lietuvon ir jau nuolatos čia gyvensiąs. Netoli Kauno nusipirkęs žemės sklypelį, kur grįžęs manąs įsikurti ramų gyvenimą.

Mikas Petrauskas grįžta Lietuvon.

Kiek teko iš Amerikos lietuvių laikraščių patirti gerb. kompozitorius M.Petrauskas, pavasariui išaušus grįšias Lietuvon ir jau nuolatos čia gyvensiąs. Netoli Kauno nusipirkęs žemės sklypelį, kur grįžęs manąs įsikurti ramų gyvenimą.

Kiek Mikas Petrauskas yra išsiilgęs pamatyti savo Tėvynę Lietuvą tiek mes laukiame grįžtančiojo mylimo kompozitoriaus mūsų operų ir operečių kūrėjo Tėvo. Mikas yra vienas iš pirmųjų, kuris sukūrė keletą originalių operų ir operėčių k, t. tris tautines operas: „Birutė“, „Šienapiūtė“ ir „Vestuvės“. Dvi fantastinės – „Girių Karalius“ ir „Velnias Išradėjas“; kelias muzikalines komedijas: „Kaminakrėtis ir Malūnininkas“, „Adomas ir Jieva“, „Apvesdinkit mane“, „Užburtas Kunigaikštis“ ir „Consilium Fakultatis“. Nors tai nėra pasauliniai klasikiniai muzikos kūriniai kaipo Verdi, Vagnerio, Rubinšteinio ar kitų, bet mums M.Petrausko operos yra brangios artimos mūsų sielai kaipo lietuvio – kūrėjo, savi originalus muzikos kūriniai!

Be operų ir operečių Mikas Petrauskas yra komponavęs galybę dainų dainelių, kurių skaičių vargu ir pats bežino. Jis visą ilgą 15 metų laikotarpį nenuilstamai darbavosi su savo pamylėta muzika Amerikos lietuvių tarpe; komponuodamas liaudies daineles, kuriomis žadino lietuvių susipratimą, ugdė tolimos Tėvynės jausmus, tvėrė chorus sutraukdamas į juos daug jaunuolių į naudingą ir kilnų dainos – meno sritį atitraukdamas ten nevieną nuo blogų palinkimų ir girtuokliavimo. Arba tankiai rodėsi scenoje, savo tautiečių tarpe, kaipo solistas – dainininkas, nes Mikas turi gražų stylingą panašų į didžio savo brolio Kipro, tenorą balsą. Daug tokių dainų – dainelių yra paskelbta ant gramofono plastinkų, kurios Amerikos lietuviui buvo brangios ir ilgai pasilikę atmintyje. –

Begaliniai mylėdamas savo sritį muziką, Mikas sunkiomis sąlygomis įsteigė Bostone Lietuvių Muzikos Konservatoriją tuo norėdamas patarnauti savo broliams lietuviams. Jis ją vedė apie dešimts metų, budamas Konservatorijos direktorium.

M.Petrausko Konservatorija išauklėjo nemažai muzikų ir dainininkų kurie yra plačiai pasklitę J.Amerikos Valstybės Lietuvių kolonijose. Viens ir M.Petrausko auklėtinių yra mums Kauniečiams pažystamas tenoras p.Kudirka. Ir kiek teko girdėti, parvyksią dar daugiau tos konservatorijos auklėtinių, sopranas p. Pocienė jau išvyko iš Amerikos Lietuvon, kur ne ilgai užtrukus Italuose greitai pasirodys mūsų operoje.

Pats M.Petrauskas mokinosi muzikos ir dainavimo Petrapilio Konservatorijoje prie profesorių Ladovo, Vojačevo, Rimskio Korsakovo, Catalotti ir kitų žymesniųjų tuolaikinių rusų muzikų. Dainavo keliose operose: „Traviatoje“, „Fauste“, „Žizn za caria“ ir kitose. Baigus konservatoriją 1906 metais rusų žandarai ėmė smarkiai persekioti Miką, – kaipo lietuvį – liberalinių pažiūrų žmogų. Gresiant areštui, Mikas per kelias valandas apleido Rusiją ir Lietuvą ir išvažiavo į laisvuosius Šveicarus, o iš ten nuvyko į Ameriką.

M.Petrauskas matė ir pakėlė daug vargo ir nelaimių, kol apsiprato „naujame pasauly“ ir apsigyveno normaliu gyvenimu. Taip pat matė „platųjį pasaulį“, apvažinėjo keliolika valstybių. Nekurį laiką lankė Paryžiuje „National Konservatorie“ iš ten semdamas savo muzikai vis daugiau žinių, studijavo meno istoriją „College de France“, 1911 m. buvo nuvykęs Milanan – Italuose, kur toliaus lavinosi dainavimę.

Laukiame taip brangaus ir mylimo svečio, kuris grįžęs Lietuvon dar nemažai nuveiks, muzikos sritije, padidins nepergausingą mūms savų originalių kūrinių skaičių!.,

Alfonsas Gelmė.

Mikas Petrauskas JAV, XX a. treias dešimtmetis, Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos žinios, Nr.231, 1922 m. gruodžio 10 d., p.3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Gruod.10