1922 m. gruodžio 18 d. | Seimo posėdžiai

Kaip praeitame numeryje buvo pranešta, jau buvo beveik galutinai susitarta rinkti Prezidentu p. P. Leoną, bet tas susitarimas vėl suiro.

Šiame posėdy buvo pastatyta dienotvarkėje pirmuoju klausimu Respublikos Prezidento rinkimai. Bet paaiškėjo, kad tarp partijų vėl iširo visi susitarimai tuo reikalu, todėl nesirado galimybės Prezidentą rinkti. Kaip praeitame numeryje buvo pranešta, jau buvo beveik galutinai susitarta rinkti Prezidentu p. P. Leoną, bet tas susitarimas vėl suiro. Dabar vėl eina tarp partijų derybos. Girdėt, kad Prezidento rinkimai įvyksią gruodžio 21 dieną. Būsią renkamas Prezidentu buvusis St. Seimo Pirmininkas ir dabar einąs Respublikos Prezidento pareigas p. Al. Stulginskis.

Šiame posėdy buvo pradėtas svarstyti 1922 metų sutarčių samdiniams apmokėjimo įstatymas.

<…>

Petras Leonas. Apie 1919 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Seimo posėdžiai (1922, gruodžio 18 d.). Trimitas (50 (120), p. 11.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.50