1922 m. gruodžio 28 d. | A. Žmuidzinavičius sveiksta

Šaulių atstovas ir dailininkas A. Žmuidzinavičius sunkiai susirgęs ir operacijos peiliui pasidavęs Omaha, Nebr. St. Joseph Hospital jau sveiksta. Operacija praėjo laimingai.

Šaulių atstovas ir dailininkas A. Žmuidzinavičius sunkiai susirgęs ir operacijos peiliui pasidavęs Omaha, Nebr. St. Joseph Hospital jau sveiksta. Operacija praėjo laimingai. Tikisi netrukus po Kalėdų atvykti Chicagon.


Gruodžio 30 d. tas pats dienraštis pranešė, kad A. Žmuidzinavičius jau atvyko Čikagon ir aplankė „Draugo“ redakciją. „Po ligos gan žymiai sumenkėjęs ir bent dvi savaiti prieš jo paties norą teks ramiai pasilsėti, nes eisenoje nestipriausias“.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

A. Žmuidzinavičius (pirmoje eilėje pirmas iš kairės) su Gruodžių ir Kolupailų šeimomis plaukia į Tilžę. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „A. Žmuidzinavičius sveiksta“, Draugas, nr. 304, 1922 m. gruodžio 28 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0001661471-1922-Gruod.28