1922 m. gruodžio 3 d. | Vėl baisios žudynės

Partizanai atvyko iš Varviškės lizdo, skaičiuje 52 žmonių, apsiginklavusių šautuvais ir rankinėmis granatomis su vienu kulkosvaizdžiu. Prisiartinę mišku prie Kučiūnų bažnytkaimio būrelį iš 10-15 žmonių įleido į miestelį; šie per miestelį smarkiai bėgdami šaudė į kiekvieną stubą.

Gruodžio 3 dieną anksti rytą užpuolė lenkų partizanų būrys Kučiūnų miestelį, kurs randasi neutralinėj juostoj, mūsų pusėje demarkacinės linijos. Partizanai atvyko iš Varviškės lizdo, skaičiuje 52 žmonių, apsiginklavusių šautuvais ir rankinėmis granatomis su vienu kulkosvaizdžiu. Prisiartinę mišku prie Kučiūnų bažnytkaimio būrelį iš 10-15 žmonių įleido į miestelį; šie per miestelį smarkiai bėgdami šaudė į kiekvieną stubą. Kadangi iš niekur jiems nebuvo šuviais atsiliepta, tai jie grįždami ėjo jau į stubas ir pradėjo plėšimus ir žudynes. Tuo tarpu kiti jų sėbrai, apsupę. Kučiūnus, laikė sargybas.

Įeidami į vidų, jei tik duris atidarė vyras, tai tuojau nieko neklausdami jį šovė. <…>

Taip žuvo 7 žmonės. Šios žudynės ypač pažymėtinos tuo, kad žudymas negalėjo būt daromas iš bewnt kokio keršto, nes nužudytieji buvo visai ramūs piliečiai, ūkininkai, niekam blogo nepadarę. Vienintelis galėjo būt jiems mestas apkaltinimas, tai kad jie buvo lietuviai. <…>

Moteris su vaikais prie dūminės pirkelės. Kučiūnų kaimas. 1935 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondai


Šaltinis: Vėl baisios žudynės  (1922, gruodžio 16 d.). Trimitas (49 (119), p. 1-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.49

Fotografijos prieiga: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/50000018548401/50000018548417?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F50000018548401%3Fs_id%3D5oYixXnLqzc1WZi4%26s_ind%3D3%26valuable_type%3DEKSPONATAS