1922 m. gruodžio 7 d. | Bendruomenės vaikams eglelės

Artinasi Kalėdos. Miesto bendruomenė, ypač jos vaikai, skurde begyvendami, taip pat laukia Kalėdų … Kauno miesto Valdybos Socialės Apsaugos Skyrius, šiuo reikalu besirūpindamas, kartu su rajoniniais Globos Komitetais sumanė šio gruodžio 10 d. (ateinantį sekmadieny) padaryti miesto piniginę ir daiktų rinkliavą įtaisyti visuose miesto rajonuose vaikučiams agleles su dovanėlėmis.

Artinasi Kalėdos. Miesto bendruomenė, ypač jos vaikai, skurde begyvendami, taip pat laukia Kalėdų …

Kauno miesto Valdybos Socialės Apsaugos Skyrius, šiuo reikalu besirūpindamas, kartu su rajoniniais Globos Komitetais sumanė šio gruodžio 10 d. (ateinantį sekmadieny) padaryti miesto piniginę ir daiktų rinkliavą įtaisyti visuose miesto rajonuose vaikučiams agleles su dovanėlėmis. Tą dieną nuo pat ryto bus paleista visoms miesto gatvėmis į 100 porų pinigų rinkikų, kartu važinės automobiliai ir miesto Valdybos gaisrininkų vežimai su daiktų rinkėjais. Jie lankysis po butus ir rinks iš baltinių, apsivilkimo ir avalinės daiktus, ir pinigų.

Soc. Aps. Skyrius ir išrinktasis Rinkimų Komitetas, rodos, neapsivils taręs, kad visuomenėj ras pritarimo, nepagailės kas centų, kas litų, kas dolerių (auksinais ir markėmis bus priimami tik tūkstantinėmis), taip pat daiktų iš atliekamų drapanų, baltinių bei avalinės.

Be to, Soc. Aps. Skyrius turi garbės kreiptis į paneles bei jaunikaičius ir kviesti juos prisidėti prie prakilnaus darbo. Mūsų moksleivija ir studentija, manoma, ypač bus jautri.

Prašoma, visų norinčių dalyvauti rinkimų įvykdyme, ar tai bėgiojant gatvėmis su skarbonkomis, ar tai išpuoštais vežimais bei automobiliais renkant daiktus, kad atvyktų į miesto Valdybos Soc. Aps. Skyrių ir užsirašytų, kasdien nuo 9 – 20 v., o gruodžio 8 d. 17 val. visiems susirinkti Baltosios Gulbės salėj dėl galutino susutvarkymo.

Su didele viltimi ir pasitikėjimu laukia.

Miesto Vald.

Soc. Apsaugos Skyrius.

Kalėdos Majauskų namuose Miško gatvėje. Kaunas. 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos žinios, Nr.229, 1922 m. gruodžio 7 d., p.3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Gruod.7