1922 m. kovo 13 d. | Priėmimo sąlygos Lietuvos universitetan

Reikalingi dokumentai a) Gimimo metrika b) Pilietybės liūdymas c) Aukštesniosios mokyklos (gimnazijos arba jai tolygio) baigimo atestatas. Vyrams dėl kariuomenės tarnavimo liūdymas. Kariai privalo turėti atatinkamą vyriausybės leidimą.

Priėmimo sąlygos Lietuvos universitetan

I) Reikalingi dokumentai

a) Gimimo metrika

b) Pilietybės liūdymas

c) Aukštesniosios mokyklos (gimnazijos arba jai tolygio) baigimo atestatas. Vyrams dėl kariuomenės tarnavimo liūdymas. Kariai privalo turėti atatinkamą vyriausybės leidimą.

d) Prašymas su žyminiu 10 auksinų ženklu ir dviem fotografijom paduodami Rektoriaus vardu. Prašytojas, fakulio priimtas, apsimoka Valstybės Iždinėj nuskirtą įrašą 100 auksinų; už mokslą ir už teisę naudotis mokslo priemonėmis semestrui 500 auksinų. Užsimokėjimo kvitą pristato Universiteto raštinei, kuri jam išduoda atitinkamą studento arba laisvo klausytojo knygelę. Pinigai įnešami Valstybės Iždo Švietimo ministerijos 1922 metų sąskaiton par. I. Str. 4

II) Lietuvos Universitetan priimami studentai, baigusieji aukštesniąją mokyklą (gimnaziją arba jai tolygią).

I) Pastaba. Teologijos fakulteto studentai gali būti asmenys, išėję gimnaziją arba dvasinę katalikų seminariją ir (jeigu jie dvasiškiai turį savo vyskupų leidimą).

II) Pastaba. Medicinos fakulto farmacijos skyriun priimami studentais, asmenys turintieji provizoriaus padėjėjo laispnį ir atlikę vienerių metų praktiką vaistinėje, turėdami minėtąjį laipsnį.

Į odontologijos skyrių priimai studentais asmenys, baigusieji ne mažiau kaip aukštesniosios mokyklos (gimnazijos arba jai tolygios) 6 klases.

Asmenys, kurie aukštesniojoje mokykloje nėra išėję lotynų kalbos į Medicinos fakultą priimam tik tą sąlyga, kad jie per 2 semestrus išlaikytų ekzaminus iš lotynų kalbos 4 klasių programos.

III) Pastaba. Į technikos ir matematikos – gamtos fakultus priimami studentais, baigusieji aukštesniąją mokyklą (gimnaziją arba jai tolygią). Baigę mokyklas, kuriose matematikos kursas yra mažesnis negu gimnazijoje, privalo išlaikyti papildomuosius iš matematikos gymnazijos kurso ekzaminus. <…>

Lietuvos universiteto rūmai. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. kovo 13 d., Priėmimo sąlygos Lietuvos universitetan, Laisvė (Nr. 35) p. 2

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000658346/C1C1B0000658346-1922-kovo13/original/0002-0FFADBE5556F14A0B8A184B72870A50A.png