1922 m. kovo 14 d. | Badas Rusijoj

Caricino mieste vaikų badavimas dar nesibaigia. Kasdien gatvėse randama 150 vaikų, kurie pasimetę su tėvais. Vaikų prieglaudos du ir tris kart perpildytos. Neužtenka maisto, rūbų ir avalinių. Į derlingas gubernes išsiusta 1800 žmonių. Gubernės vyresnybės kreipėsi į centralinės Rusijos, Ukrainos ir Gudijos gubernes, prašydama priimti bent 18 tūkstančių vaikų. Visoj gubernėj badauja apie 270 tūkstančių vaikų.

Maskva. E. (R.) Caricino mieste vaikų badavimas dar nesibaigia. Kasdien gatvėse randama 150 vaikų, kurie pasimetę su tėvais. Vaikų prieglaudos du ir tris kart perpildytos. Neužtenka maisto, rūbų ir avalinių. Į derlingas gubernes išsiusta 1800 žmonių. Gubernės vyresnybės kreipėsi į centralinės Rusijos, Ukrainos ir Gudijos gubernes, prašydama priimti bent 18 tūkstančių vaikų. Visoj gubernėj badauja apie 270 tūkstančių vaikų.

Kaukaze. Simferopolis. E. (E.). Bakčisarajuje badas kasdien eina stipryn. Per pastarąją savaitę mirė 150 žmonių. Be pašalpos iki naujo derliaus neišliks nei pusė gyventojų. Petrapaviovske badauja 70 proc. Gyventojų. Maitinasi sugrūstais šiaudais, pelais, žole, puofena. Voronežo gubernėj badas eina didyn. Korotojansko apskrity mirė 15 proc. Gyventojų, 50 proc. Minta visokiais menkniekiais, net arklių mėšlu.

Serapalės apskrity badas stiprėja. Badajanačių skaičius auga, 70 proc. Sudaro vaikai. Mirštančiųjų skaičius didėja. Išpiaunama paskutiniai gyvuliai. Valstiečiai užrakina namus, užkala langus, išparduoda inventorių ir eina ieškoti duonos. Jeigu nebus greitos pagalbos gyventojai turės išmirti.

Nualinta bado šeima Sovietų Rusijoje, 1922 m. Nacionalinė Prancūzijos biblioteka.


Šaltinis:  1922 m. kovo 14 d., Badas Rusijoj, Lietuva (Nr. 59 (881) p. 2

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Kovo14/original/0002-1EAEC879D2AE237486AA9C9336D3FF30.png

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b90549943