1922 m. kovo 15 d. | Iš susisiekimo Ministerijos kronikos

Siaurųjų geležinkelių srity buvo daromas pradėtas kelio, tiltų ir važiuojamų stočių remontas; užbaigta statyti antras aukštas Raguvelės stoties vadenpunkte (Panevėžio-Pasvalio ruož.) ir dirbtuvėse atliekami įvairių įstaigų bei asmenų smulkūs užsakymai.

Iš susisiekimo Ministerijos kronikos.

Gelžeklių srity. E. Kaunas. Plačiųjų Gelžkelų Dirbtuvėse už gruodį ir sausio mėnesius pataisyta 480 vagonų ir padarytas mažas remontas garvežiams.

Taisomi tiltai per upę Sazylą ir daromas remontas kitiems reikalingiems mediniams tiltams, o taip pat rušiamasi pastatyti kai kuriems tiltams naujas geležines formas.

Siaurųjų geležinkelių srity buvo daromas pradėtas kelio, tiltų ir važiuojamų stočių remontas; užbaigta statyti antras aukštas Raguvelės stoties vadenpunkte (Panevėžio-Pasvalio ruož.) ir dirbtuvėse atliekami įvairių įstaigų bei asmenų smulkūs užsakymai.

Gelžkelių pajamos grynais pinigais sausio mėn. Siekė – 15 385 410 auks. Plačiųjų Gelžkelių – 14 330 231 auks. 62 sk. Iš Siaurųjų Gelžkelių – 1 655178 auks. 88 sk. Palyginant su pajamomis gautomis gruodžio-sausio mėnesį gauta 1 203 167 auks. 45 sk. Daugiau.

Lietuvos geležinkeliais rugpjūčio mėn. pervežta 170 016 keleiviai ir 93 645 405 kg. bagažo ir krovinių. Palyginus su pervežimais keleivių bagažo ir krovinių liepos-rugpjūčio mėn. pervežta gruodžio m. ir sausio mėn. 12 552 keleiviu ir 37 961 637 klg. Bagažo ir krovinių daugiau.

Vasario mėn. buvo reikalauta 9651 vagonas, sutvarkyta  5276 vag. Ir nepriduota dėl jų stokos 4375 vagonai.

Paštų, telegrafų ir telefonų srity. Šaukėnuose, Butrimonyse, Vaškuose, Švelasuose atidarytos naujos pašto įstaigos, o Sameliškiuose ir Gelvonyse suorganizuotos pašto agentūros.

Užbaigtos pakabinimas naujo telegrafo laido Kaunas-Panevėžys, atidengtas telefonu susisiekimas Naumesty, Panevėžio apks. Ir vedamas remontas telegrafo –telefono linijos Mažeikiai-Šiauliai, tarp stočių Papilė-Kuršėnai. Artimiausiu laiku manoma atidengti Zarėnuose ir Želvos pašto įstaigas, tęsti remontą telegrafo-telefono linijos Mažeikiai-Šiauliai ir gaminti stulpus?

Lapkričio mėn. Pašto, Telegrafų ir Telefonų pajamų buvo 2798331 auks. 33 sk. Ir gruodžio mėn. 29 24 580 auks. 39 sk.

Plentų ir Vandens kelių srity. Plentų remontui suskaldyta 4 šešt. Sieksnio akmens ir padaryta laikiniems tiltams 77 išlig. Sekančiu barjeru, o taip pat valomi griuvėsiai nuo sniego ir ledo.

Alytaus kelių rajone paruošta medžiaga atstatymui medinių tiltų ant Merkinės-Rumšiškių ir Merkinės Kapčiamiesčio plentų.

Marijampolės kelių rajone ant Krosnos-Lazdijų plentų atstatytas tiltas Nr. 16 b.

Ukmergės kelių rajone laike lyčių ėjimo nuimtas laikinas tiltas ties Radišauska per upę Šventąją. Padarytas Remontas garlaiviams „Klaipėda“, „Keistutis“, „Prezidentas“, ir „Pegasas“, o taip pat pargabentas prie uosto iš Nerio pontonas.

Kauno žiemos ir prekybos uostas iš Karmelitų bažnyčios bokšto. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. kovo 15 d., Iš susisiekimo Ministerijos kronikos, Laisvė (Nr. 36) p. 3

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000658346/C1C1B0000658346-1922-kovo15/original/0003-93E8064421FB24A72AAED16B48E9A934.png