1922 m. kovo 21 d. | Darbininkų derybos su darbdaviais

Didžiausių Kauno metalo dirbtuvių, būtent Br. Šmidtų, Tilmanso ir „Nemuno“ B-vės, kaulų malimo dirbtuvės ir šokolado „Tilkos“ dirbtuvių darbininkai išstatė savo darbdaviams reikalavimą pakelti nuo 35 ligi 75 nuošimčių. Praisdėjo derybos.

Didžiausių Kauno metalo dirbtuvių, būtent Br. Šmidtų, Tilmanso ir „Nemuno“ B-vės, kaulų malimo dirbtuvės ir šokolado „Tilkos“ dirbtuvių darbininkai išstatė savo darbdaviams reikalavimą pakelti nuo 35 ligi 75 nuošimčių. Praisdėjo derybos. Pirmiejo posėdžiai neįvyko dėl to, kad darbdaviai buvo atsisakę pakviesti į derybas Darbo federacijos centro atstovus, kaip to buvę reikalavę darbininkai. Galop darbdaviai sutiko. Ir kovo 20 d. įvyko pasitarimas dalyvaujant ir Darbo Federacijos vyriausiojo sekretariato atstovams. Galutinai derybų rezultatai dar nepaaiškėjo. Darbininkai laikosi tvirtai.

Moterys dirbančios fabrike „Tilka“. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. kovo 21 d., Darbininkų derybos su darbdaviais, Lietuva (Nr. 65 (887) p. 2

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Kovo21/original/0002-4DA4C323A7E8FFD6AAC960297BBB907D.png