1922 m. kovo 23 d. | Badaujantiems Pavolgės Lietuviams kolonistams

Bado siaubas palietė mūs 1863 metų laisvės kovotojų gimines gyvenančias Pavolgėj Čiorna Litovka ir Tolovka kaimuose. Jie, kaip tai buvo minėta mūs laikraščiuose, veržte veržiasi tačiau yra daugybė įvairių kliūčių, kurios juos laiko. Jei tuojau nebus duota jiems pagalbos – daug jų išmirs badu bei epidemijomis.

Bado siaubas palietė mūs 1863 metų laisvės kovotojų gimines gyvenančias Pavolgėj Čiorna Litovka ir Tolovka kaimuose. Jie, kaip tai buvo minėta mūs laikraščiuose, veržte veržiasi tačiau yra daugybė įvairių kliūčių, kurios juos laiko. Jei tuojau nebus duota jiems pagalbos – daug jų išmirs badu bei epidemijomis.

Vyriausias Lietuvos gynimo Komitetas paskyrė mūsų tautiečių reikalui 50 000 auksinų, bet yra tai menka paspirtis jų dideliame varge.

Ne platesnės visuomenės pagalbos čia jokio nepasieisi. Ir mūs visuomenė į tai jau ima reaguoti „Žemdirbių Sąjunga“ sudarė Pavolgiečių šelpimui Komitetą, kurio pirmininkė yra gerb. Smetonienė, nariais: valst. Gynėjas Zalinskis, pramonininkas ()?naitis, p. Čipaitytė ir kiti.

Komitetas jau gavo badaujantiems 8 vagonus, „Lietuvos Ūkio Bankas“ tam reikalui paaukavo 5000 auksinų.

Geistina, kad susidarytų bendras nepartyvis pabėgeliams šelpti Komitetas, šis Komitetas privalės ne tik rūpintis nuo bado juos apsaugoti, bet paskubinti grąžinimą Lietuvon, parengti jiems Lietuvoje grąžų sutikimą, kaip ir pritinka mūs laisvės kovų anūkams, privalėtų eiti į kontaktą su valdžia dėti žeme aprūpinimo ir. T.t.

Bene patogiausia būtų esamajam  Žemdirbių Sąjungos komitetui išsiplėsti, pakvietus į bendrą darbą G. Komiteto ir kitų organizacijų atstovus.

Volgos upės vaga. Italijos skaitmeninė biblioteka


Šaltinis: 1922 m. kovo 23 d., Badaujantiems Pavolgės Lietuviams kolonistams, Laisvė (Nr. 43) p. 2

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000658346/C1C1B0000658346-1922-kovo23/original/0002-CFF2C1AC10B78B95C4F7ABAB52A7A424.png

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/447/GEO0022871