1922 m. kovo 24 d. | Griovikų darbuotė

Naktį į kovo 24 dieną Kaune rasta gerai įtaisyta bolševikų slapta spaustuvė. Rasta 160 kilogramų įvairių šriftų, daug laikraštinio popierio, daug įvairios bolševikinės literatūros, trys užtaisyti revolveriai, visa dėžė Lietuvos pasų, visų, valsčių valdybų ir bažnytinių antspaudų pasams ir metrikoms gaminti.

Bolševikai savo pragaištingos tvarkos pavyzdžiais negali savo pusėn patraukti nei vieno galvojančio žmogaus. Lietuvoje jų propagandai kuo prasčiausia dirba. Bet pastaruoju metu iš Rusijos privažiavus į mūsų miestus daugeliui „bedarbių“ visai neieškančių darbo ir nenorinčių dirbti, pastebima tu „bedarbių“ darbuotė bolševikinės propagandos srity. Matoma toji darbuotė stipriai remiama badaujančios šalie  lėšomis.

Naktį į kovo 24 dieną Kaune rasta gerai įtaisyta bolševikų slapta spaustuvė. Rasta 160 kilogramų įvairių šriftų, daug laikraštinio popierio, daug įvairios bolševikinės literatūros, trys užtaisyti revolveriai, visa dėžė Lietuvos pasų, visų, valsčių valdybų ir bažnytinių antspaudų pasams ir metrikoms gaminti. Rasta taip pat registracijos knyga, kurioj pažymėta kada, koki kalba spausdiniai pagaminti ir kur padėti.

Areštuotas namo nuomininkas, išnuomavusis namą netikra Kagano pavardę; areštuoti taip pat rinkėjai ir kiti spaustuvės darbininkai ir viena bolševikė su padirbtu pasu.

Rašomoji mašinėlė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Griovikų darbuotė (1922, Kovo 25 d.). Trimitas (13 (83), p. 10.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.13/original/0012-31BF76C88E86A524CD0CC83B3D8D12CD.png

Fotografijos prieiga internetu: https://proxy.europeana.eu/916118/S_TEK_object_TEKS0027662?view=https%3A%2F%2Fmm.dimu.org%2Fimage%2F032wZVvNvjW7%3Fdimension%3D1200x1200&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi