1922 m. kovo 25 d. | Apskričių ir miestų valdybų atstovų suvažiavimas

Suvažiavime dalyvavo 23 apskričių ir miestų savivaldybių atstovai; tik vienas Kauno miestas neprisiuntė savo atstovo. Nejaugi jam nerūpi tie visi savivaldybių praktikos klausimai?

Bet jau ne pirmas atsitikimas, kad suvažiavę iš visų Lietuvos kraštų veikėjai neranda laikinojo sostapilio darbuotojų, kuriems rodos, atsilankyti daug lengviau.

Kauno savivaldybės apsileidimas. Kovo 20-22 d. ėjo savivaldybių atstovų suvažiavimas, savivaldybių Departamento iniciatyva sušauktas įvairiems savivaldybių darbų praktikos klausimams aptarti.

Kovo 20 d. 11 val. suvažiavimą atidarė Vidaus reikalų Min. p. Oleka ir paskui Savivaldybių D-to Direktoriui p. Degučiui pirmininkaujant, suvažiavimas svarstė eilę klausimų apie valsčių ir miestų sutvarkymą, švietimo, kelių taisymo reikalus, kaip rinkti statistikos žinias, sveikatos ir sanitarijos reikalus, invalidų aprūpinimą. Savivaldybių metraščio leidimą, valsč. Raštininkų kursus, savivald. Mokesč. Ir kitus suvažiavimas ėjo gyvai ir rimtai ir turėjo grynai praktikos pobūdį.

Suvažiavime dalyvavo 23 apskričių ir miestų savivaldybių atstovai; tik vienas Kauno miestas neprisiuntė savo atstovo. Nejaugi jam nerūpi tie visi savivaldybių praktikos klausimai?

Bet jau ne pirmas atsitikimas, kad suvažiavę iš visų Lietuvos kraštų veikėjai neranda laikinojo sostapilio darbuotojų, kuriems rodos, atsilankyti daug lengviau.

Suvažiavimas kovo 22 d. nusifotografavo drauge su Vidaus reikalų Min. p. Oleka ir kit. Savivald. Dep. Darbuotojais ir tą patį vakarą pabaigė savo darbą.

A.

Kauno miesto panorama. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. kovo 25 d., Apskričių ir miestų valdybų atstovų suvažiavimas, Lietuvos žinios (Nr. 23) p. 1-2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Kovo25