1922 m. kovo 5 d. | Lietuviai Latvijoj

Tautiečiai! Mokėkime visuomeniškai gyventi, nesigalėkime gal per keletą metų vieną kokią valandėlę pašvęsti visuomenės darbui, kurs liečia ir kiekvieno iš mūsų asmeniškus reikalus.

Ryt (sekmadienį) kovo 5 d. 4 val. p. p. visi Rygos lietuviai su latviškais pasais, turinti nemažiau 20 metų amžiaus, kviečiami yra atvykt lietuvių mokyklon (Jaroslavo g-vė 2).

Čia pasikalbėsim apie atstovų rinkimus miesto dūmon, kurie įvyks ateinančiame sekmadienį (12 kovo).

Tautiečiai! Mokėkime visuomeniškai gyventi, nesigalėkime gal per keletą metų vieną kokią valandėlę pašvęsti visuomenės darbui, kurs liečia ir kiekvieno iš mūsų asmeniškus reikalus.

Nesakykim – be manęs apsieis. Atsiminkime!

1o kad ir vienas balsas gali daug sverti.

2o kad kitos tautos nesnaudžia ir uoliai darbuojas gindamos savo teises.

3o kad keleta mūsų veikėjų ne valandą į metus, bet geroką pusę savo laiko pašvenčia visuomenės darbui.

Latvių dailininko, grafiko Romano Sutos dekoratyvinė porcelianinė lėkštė, kurią operos solistas Kipras Petrauskas įsigijo 1926 m. latvių meno parodoje. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Rygos balsas, 1922 03 04, p.1, Iš visur.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Kovo4