1922 m. lapkričio 11 d. | Fašistų perversmas Italijoje

Fašistų valdžia paleido parlamentą ir paskyrė naujus rinkimus. Musolini tikrina, kad Italijos tvarkai, ramybei ir galybei iš vidaus jau nesą jokio pavojaus.

Italijoje komunistinio nusistatymo socialistai buvo labai įsigalėję; buvo jų dauguma patekę į seimą. Darbininkų organizacijos ėmė plačiai vartoti bolševikų priemones, užimdamos pramonės įstaigas, nesiskaitydavo su įsakymais, prasidėjo plėšima ir nepageidaujamų asmenų užmušimai. Komunistų žeminami ir skriaudžiami karininkai, šviesuomenė ir pasiturį elementai tada ėmė organizuotis į būrius, fašistų vardu, pajėga kovoti prieš komunistus ir socialistus. Fašistams ėmėsi vadovauti buvęs socialistas Benito Musolini, žmogus tvirtos valios ir sumanus. Fašistai ėmė kovoti prieš socialistus ir komunistus tais pačiais būdais, kuriuos ir šie pastarieji vartojo: mušė komunistus ir socialistus, ardė jų susirinkimus, griovė ir degino redakcijas, biržas. Darbininkų dalis taip pat ėmė prijausti fašistams; profesinės sąjungos ėmė vengti socialistų ir komunistų.

Pagaliau fašistai per du metus taip įsigalėjo, kad šiomis dienomis sutraukė savo pajėgas ir nuvertė Italijos socialistinę valdžią. Musolini tapo Italijos ministeris pirmininkas; jis prisiekė karaliui ir Italų tautai ištikimybę. Socialistų ir komunistų vadai bėga iš Italijos. Komunistų partijos centras nutarė komunistų partiją likviduoti!

Fašistų valdžia paleido parlamentą ir paskyrė naujus rinkimus. Musolini tikrina, kad Italijos tvarkai, ramybei ir galybei iš vidaus jau nesą jokio pavojaus.

Benito Mussolini spalio mėnesio įvykių metu. 1922 m.


Šaltinis: Fašistų perversmas Italijoje (1922, Lapkričio 11 d.). Trimitas (44 (114), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.44

Fotografija internetu: https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/2022/img/march-on-rome-illustrazione-italiana.png