1922 m. lapkričio 12 d. | L. Studentų Tautininkų Korporacijos susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 6 val. vakaro Universiteto salėje šaukiamas viešas Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacijos susirinkimas. Tarp kitko bus perskaityta programinė Korporacija deklaracija. Nariai ir prijaučiantieji prašomi skaitlingi atsilankyti.

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 6 val. vakaro Universiteto salėje šaukiamas viešas Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacijos susirinkimas. Tarp kitko bus perskaityta programinė Korporacija deklaracija. Nariai ir prijaučiantieji prašomi skaitlingi atsilankyti.


Lietuvos studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania“ šiais metais mini savo 100 metų jubiliejų.  Tai seniausia studentų korporacija Lietuvoje, įsteigta 1922 m. lapkričio 11 d. Valentino Gustainio ir Broniaus Banaičio iniciatyva. Pagrindinis korporacijos veiklos tikslas buvo – remiantis lietuvių tautos praeities pavyzdžiais ugdyti jaunimo tautinę, valstybinę savimonę, dorovingumą, drausmę, rūpintis kultūros ir mokslo reikalais. Korporacija artimai bendradarbiavo su kitomis Lietuvos ir užsienio studentų draugijomis. Studentų organizacija buvo remiama žymių visuomenės veikėjų, jos garbės narių tarpe buvo: Antanas Smetonas, Jonas Basanavičius, Petras Vileišis, Jonas Jablonskis, Jonas Mačiulis-Maironis ir kt. 1940 m. korporaciją sudarė daugiau kaip 500 narių. Sovietams okupavus Lietuvą organizacijos veikla buvo sustabdyta. Dalis korporacijos narių buvo ištremti, žuvo, kita dalis pasitraukė į vakarus. Pasitraukusieji „Neo-Lithuania“ nariai būrėsi ir turėjo savo skyrius Bostone, Clevelande, Čikagoje, Detroite, Los Andžele, Montréalyje, Niujorke ir Toronte. 1990 m. „Neo-Lithuania“ savo veiklą  atnaujino Lietuvoje. Šiuo metu (2020 m.) turi apie 200 narių.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Gediminas Kasparavičius

Korporacijos „Neo-Lithuania“ 1938–1939 m. Valdybos nariai fotoateljė. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


Šaltinis: 1922 m., lapkričio 12 d., Lietuva (Nr. 257 (1079)), p. 3

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.12

Nuotraukos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024906/photography_ProvidedCHO_Nacionalinis_M__K___iurlionio_dail_s_muziejus_LIMIS_50000002810723?fbclid=IwAR2Jc2wpbtSB2Hy5sgd7rRqOoDlQU9YAq_n7OEgCuki_ZO8f01dE3GQupMs