1922 m. lapkričio 22 d. | Lietuvos Sveikatos Departamentas dėkoja Amerikos Raudonąjam Kryžiui

1921 m. pabaigoje Amerikos Raudonasai Kryžius ėmė labiau rūpintis vaikų sveikata, greitu laiku įsteigė 7 vaikų ambulatorijas Kaune ir 1 Mariampolėje, Vilkaviškyje, Šiauliuose ir Mažeikiuose, samdydavosi medicinos personalą, teikdavo ligoniams vaistų ir perišamosios medžiagos, šelpdavo juos skalbiniais, rūbais, maistu.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus kontaktas su Vidaus Reikalų Ministerijos Sveikatos Departamentu prasidėjo 1919 metais vasarą, ministeriaujant ponui p. Leonui, kuomet buvo prisiųsta Lietuvai daug medikamentų ir perišamosios medžiagos per Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybą, kuri dalį tų dovanų įteikė Sveikatos Departementui. Tos dovanos per Centralį Vaistų Sandelį buvo išdalintos Kauno Valstybinei ir visoms Apskričių ligoninėms (20) kurios buvo atsiuntusios savo įgaliotinius, remiantis Sveikatos Departamento raštu liepos 15 d. apskelbtu „Lietuvos“ 151 Nr. Kiekvienai Apskričiai buvo išsiųsta dėžės po 4 pūdus (apie 46 kg.) vidutiniai (N. I.). […]

1921 metais Amerikos Raudonasai Kryžius vėl pradeda kreipti domės į sveikatos reikalus Lietuvoje, ypač del pasirodžiusių Kaune sausio mėn. pradžioj choleros susirgimų. Kovai su epidemijos jau sausio mėnesy gauta iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus 3 dezinfekcijos kameros mažojo tipo (2 ratais), iš kurių viena palikta Kaune, viena nusiųsta Seinų apskritin, o viena nusiųsta Vilkaviškio apskritin. Be to įteikta Sveikatos Departamentui 10,000 dozų choleros vakcinos, kuri buvo sunaudota skiepijimui gyventojų Kaune ir Obelių karantine ir 20 apsiaustų (chalatų), kurie buvo išdalinti visiems apskričių dezinfektoriams. […]

1921 m. pabaigo[je] Amerikos Raudonasai Kryžius ėmė labiau rūpintis vaikų sveikata, greitu laiku įsteigė 7 vaikų ambulatorijas Kaune ir 1 Mariampolėje, Vilkaviškyje, Šiauliuose ir Mažeikiuose, samdydavosi medicinos personalą, teikdavo ligoniams vaistų ir perišamosios medžiagos, šelpdavo juo[s] skalbiniais, rūbais, maistu (N. 7). Be paprastų ambulatorijų sumanyta įsteigti Centralinė Vaikų Ambulatorija Kaune su gydytojais specialistais ir Vaikų Ligoninę. Spalių mėn. pabaigoj (ord. Nr. 3314 A.) tapo prisiųsta visas įrengimas 75 lovoms. Kaune Vaikų ligoninei ir Ukmergės Vaikų ligoninei su 50 lovų (ord. Nr. 2315 A.). Daiktai Ukmergės Vaikų ligoninei liko žinioje Darbo ir Socialės Apsaugos Departamento, o daiktai Kauno ligoninei nusiųsta Linksmadvarin (Veselovo) ir sukrauta namuose naujai steigiamos vaikų ligoninės (N. 8). […] Birželio mėn. pabaigoj, prieš išvažiuojant Amerikos Raudonajam Kryžiui Kauno vaikų ligoninės reikalams (ligonių transportui) dovanota Ford Camionette Motor Nr. 2753421 ir Sveikatos Departamento reikalams Dodge Touring Car Motor Nr. 336577 (N. 10).

Už suteiktą Lietuvai pagalbą Sveikatos Departamentas taria širdingą ačių.

D-ras J. Bagdonas

Sveikatos Departamento Direktorius.

Kaunas, liepos 24, 1922.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Moterų ligų ambulatorija (dabar Krikščioniškieji gimdymo namai), II aukšto planas. 1938 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: D-ras J. Bagdonas „Lietuvos Sveikatos Departamentas dėkoja Amerikos Raudonąjam Kryžiui“, Tėvynės balsas, nr. 82 (108), 1922 m. lapkričio mėn. 22 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000810804-1922-Lapkr.22