1922 m. lapkričio 26 d. | Lietuvos – Vokietijos siena apžiūrėta

Berlyne nutartas Lietuvos Vokietijos sienos apvažiavimas jau įvyko. Mišri komisija, iš vokiečių pusės – vidaus reikalų ir finansų ministerijos atstovai, iš lietuvių pusės – buvęs vidaus reikalų ministeris Žalkauskas.

E. Klaipėda. XI. 25. Berlyne nutartas Lietuvos Vokietijos sienos apvažiavimas jau įvyko. Mišri komisija, iš vokiečių pusės – vidaus reikalų ir finansų ministerijos atstovai, iš lietuvių pusės – buvęs vidaus reikalų ministeris Žalkauskas, – pereitą savaitę, ketvirtadienį atvyko į Smalininkus. Čia prisidėjo dar Klaipėdos krašto atstovas, krašto direktorius Bochertas. Ant tiltų prie Tilžės įvyko derybos dėl tiltų nuosavybės bei valstybinės ribos, o taip pat dėl sienos perėjimo. Sekmadienį, po pasikalbėjimų Rusnėj ir aplankius Kuršių mares, buvo apžiūrėta riba 4 km į pietus nuo Nidos, kuri sutampa su Klaipėdos-Fischausen apskrities riba. Čia buvo atvykęs automobiliu Fischauseno apskrities krašto patarėjas. Šiuo pasibaigė sienos apvažinėjimas, prasidėjęs nuo lenkų demarkacijos linijos Goldapo apskrity prieš 10 dienų. Visais punktais pasiekta susitarimo ir būsią padaryti atatinkami pasiūlymai generalinei komisijai, kad priėjus prie sutarties, kuri reguliuotų politinę sieną, bei iš abiejų pusių valstybinių ženklų pastatymą ir užlaikymą. Dėl nustatymo sausumos sienos tarp Lietuvos ir Prūsų ligi Nemuno upės prie Smalininkų, paimta pagrindan dar prieš karą, 1914 m. padaryta, bet neratifikuota vokiečių rusų sutartis.

Tilžės miesto vaizdai su Lietuvą ir Vokietiją tarpukaryje jungusiu karalienės Luizės tiltu, 1932 m. Vokietijos skaitmeninis archyvas Drezdene.


Šaltinis: Derybos su Vokietija, Lietuva, 1922 11 26, p. 1.

Šaltinio prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1924-Lapkr.26

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/437/item_UH64HSHDZL7SA6B4OMJBBB2X7A2CQXOH