1922 m. lapkričio 28 d. | Gyvuliams globoti Dr-ją besteigiant

Nei vienas gal labdarybės ir gailestingumo darbas neiššaukė tiek del savo esmės visokių nuomonių, kiek kalbamasis gyvulių globojimo klausimas; yra ir rimtų žmonių tarpe tokių, kurie tik su šypsena apie tai kalba ir laiko nesąmone gyvuliais rūpintis tuo metu, kai žmogaus asmuo nėra svarbiausiais atžvilgiais pakankamai aprūpintas.

Besti dilligentes animalia

                                                      (Iš Biblijos apokrifo)

Lapkričio mėn. 14 d. Miesto Valdybos iniciatyva Baltosios Gulbės salėje įvyko nelabai skaitlingas Gyvuliams Globoti Draugijos steigiamasis susirinkimas.

Senai galima buvo jau iš atskirių asmenų girdėti įvairių pageidavimų, bet iniciatyva vis tik kilo iš Savivaldybės tarpo, ypač p. Kairiūnaičio rūpesniu už ką tinka mūsų Savivaldybei ir jos nariui p. Kairiūnaičiui tarti visuomenės ačiu.

Parengtiems įstatams peržiūrėti steigemasis susirinkimas, pasiklausęs įvairių nuomonių ir pasitaręs, išrinko iš kelių asmenų Komisiją, kuri, darbą atlikus, privalo sušaukti naują susirinkimą galutinai įstatams priimti ir Valdybai išrinkti.

Nei vienas gal labdarybės ir gailestingumo darbas neiššaukė tiek del savo esmės visokių nuomonių, kiek kalbamasis gyvulių globojimo klausimas; yra ir rimtų žmonių tarpe tokių, kurie tik su šypsena apie tai kalba ir laiko nesąmone gyvuliais rūpintis tuo metu, kai žmogaus asmuo nėra svarbiausiais atžvilgiais pakankamai aprūpintas. Turiu prisipažinti, kad studentavimo laikais, būdamas keletą metų Petrapily tokios draugijos nariu, neradau savy drąsos apie tai net savo artimiems draugams pasakyti iš anksto lauk[d]amas iš jų tiktai pašaipos.

Todel ir šiandien apie tai kalbėdamas neturiu tikslo nei prirodinėti šios draugijos tikslingumą žmonėms priešingos nuomonės, nei apeliuoti į žmogaus jautrumą del svetimo skausmo, nors ir gyvulio, bet leidžiu sau tik mesti kelias mintis tiems, kas šiokiu ar tokiu būdu įdomautusi gyvulių globos sutvarkymu.

Svarbiausi Draugijos uždaviniai manyčiau turėtų būti šie:

1. Kova su gyvulių kankinimu.

2. Kūrimas gyvulių gydymo įstaigų, pavyzdingų kaustimui kalvių, taisyklingas naikinimas pavojingų gyvulių ir

3. Akcija kaip miestuose, taip ir sodžiuje žodžiu, raštu ir organizavimu Draugijos skyrių ir naudingų jai įstaigų.

Kalbėdamas del pačios kovos su dažnai pastebimu gyvulių kankinimu ir pasiremdamas prityrimu, įgytu tokioj draugijoj Rusijoje, linkėčiau Draugijai su ypatingu atsargumu teikti savo nariams teisių veikti į gyvulių kankintojus, ypač kviečiant milicijos pagalbą. Nervingi ir labai jautrūs žmonės, būdami ir geriausios valios, savo įsikišimu ne tik negelbsti kankinamam gyvuliui bet tankiai dar labiau pablogina jo padėtį. […]

Kas del gyvulių gydymo įstaigų, tai pas mus, esant didelei stokai veterinarijos gydytojų, tektų Draugijai tartis su veterinarijos organais Kr. Aps. ar Žemės Ūkio Ministerijų. Greta gydymo įstaigų opiausias uždavinys būtų pasiekti galimybės papiginta kaina gauti gydytojo ar felšerio patarimų sergantiems gyvuliams, o taip pat papigintomis kainomis gauti vaistų. […]

Paklydusių šunų gaudymą Draugija irgi turėtų paimti savo žinion ar kontrolėn. Atėmimas gyvybės „žmogaus draugams“ turėtų būti bent palengvintas ir neprivalytų būti leidžiamas toj žiauroj formoj, kaip jis yra atliekamas pas vieną pilietį Žaliajame kalne. Gyvulių skerdimo procedūrą Draugija stengsis „sušvelninti“ (jei tas išsireiškimas čia tiktų) kiek tas mokslas ir šios rūšies prityrimas turi galimybės mirtį palengvinti. […]

Tikėsime, kad Gyvuliams Globoti Draugijos nariai dalyvauja ir bendroj Lietuvos kultūros kuryboj ir kad bendro kultūros darbo dėka pas mus bus savo aukštumon pakeltas ne tik žmogus, bet ir jo „draugas“ ir „maitintojas“ gyvulys, kuris, galima pastebėti, yra taip mylimas pas mus kultūringus viengenčius Mažosios Lietuvos brolius, pas latvius, igaunius, o dar labiau pas suomius.

                                           Nagevičius.

Red. Viena geriausių priemonių Draugijos tikslui pasiekti – atatinkamas vaikų auklėjimas pradžios mokyklose.

Antalieptės žemės ūkio mokyklos moksleivės bulviakasyje. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Nagevičius „Gyvuliams globoti Dr-ją besteigiant“, Lietuva, nr. 270 (1092), 1922 m. lapkričio mėn. 28 d., p. 2 – 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.28