1922 m. lapkričio 29 d. | Lenkija Klaipėdos klausimu

Ambasadorių konferencijoj, kur buvo svarstomas Klaipėdos reikalas.

E. Varšuva. Ambasadorių konferencijoj, kur buvo svarstomas Klaipėdos reikalas, Lenkija pasiūlė tokį išrišimą:

1. Klaipėdos teritorija pasilieka autonominiu vienetu, kurio priešaky būsią prancūzų tautos vyriausias komisaras, kuris bus didžiųjų valstybių patvirtintas. Klaipėdos užsienių reikalus ves prancūzija.

2. Būsianti įsteigta uosto Taryba, kurios pirmininku būsiąs vyriausias komisaras; o nariais Klaipėdos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai; Taryba valdys ne tik uostą, bet ir gelžkelį bei Nemuną Klaipėdos teritorijoj.

3. Klaipėdos uoste būsiant įsteigta laisva zona (zone franche) Lenkijos naudai.

4. Klaipėdos teritorija būsianti autonominiu muito vienetu.

5. Visas tas sutaisymas (organizavimas) yra laikinas ir tęsis 10 metų. Pasak Lenkų, tai yra geriausias realis planas ir turi daugiausiai šansų pasisekimui. Jį remia vienas Klaipėdos delegacijos atstovas p. Aukštuolaitis.

Dabar komisija svarsto Klaipėdos, Lietuvos ir Lenkijos atstovų pasiūlymus, kreipėsi į kiekvieną delegaciją atskirai su tam tikrais klausimais. Remiantis tų delegacijų atsakymais, komisija sudarysianti konkretų pasiūlymą, kuris būsias įneštas į ambasadorių konferenciją.

Lenkijos delegacijos vadovo Konstantino Skyrmunto raštas Tautų Sąjungai dėl svarbos užtikrinti Lenkijai tranzitą per Klaipėdos uostą.


Šaltinis: Lenkija Klaipėdos klausimu, Lietuva, 1922 11 29, p. 1.

Šaltinio prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.29

Fotografijos prieiga internete: https://archives.ungeneva.org/la-question-de-memel-monsieur-skirmunt-delegation-polonaise-aupres-de-la-societe-des-nations-geneve-apres-avoir-pris-connaissance-du-texte-de-la-convention-de-memel-prie-le-conseil-de-bien-vouloir-introduire-dans-le-projet-de-conventio/download