1922 m. lapkričio 30 d. | Užtekanti žvaigždė

Amerikos lietuvių dienraštis „Naujienos“ savo 253 Nr. praneša, kad p-lė U. Babickaitė paskutiniu laiku New-Yorke Amerikos kino paveiksluose lošia svarbias roles.

P-lė U. Babickaitė – Amerikos judamųjų (kino) paveikslų artistė.

Amerikos lietuvių dienraštis „Naujienos“ savo 253 Nr. praneša, kad p-lė U. Babickaitė paskutiniu laiku New-Yorke Amerikos kino paveiksluose lošia svarbias roles: laikraštis pranašauja, kad p-lei U. Babickaitei teksenti garbė būti pirmajai lietuvei artistei toje srityje ir tiesiog užvardija „Užtekanti žvaigždė“.

Kiek tekę patirti, p-lė U. Babickaitė padariusi sutartį su Amerikos kino kompanija ir neužilgo pradėsianti savo karjerą. Kompanija už jos vaidinimus mokėsianti 1000 dilerių į savaitę.

P-lė U. Babickaitė kauniečiams yra gerai pažįstama neviena sykį vaidinusi ir režisavusi, ji 1919 m. išvyko Amerikon ir iki šiai dienai nebuvo niekur girdima. Linkėtina jaunai aktorei kuo geriausio pasisekimo. Gal neužilgo ir mes kauniečiai pamatysime kino filmuose mums pažįstamą panelės Babickaitės – užtekančios žvaigždės veidą…

Uršulė Babickaitė-Graičiūnienė (Uné Baye). XX a. 4 deš. Kupiškio etnografijos muziejaus fondai


Šaltinis: Užtekanti žvaigždė (1922, Lapkričio 30 d.). Lietuvos žinios (223), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0003192409-1922-Lapkr.30