1922 m. lapkričio 4 d. | Šunų kapai

Tie kapai randasi Heartsdale, New Yorko valstijoj. Juose yra palaidota apie 3.000 šunų, keletas numylėtų kačių ir vienas, sakoma, buvęs labai išmintingas liūtas.

Dvidešimtas amžius – tai perversmių ir ištvirkimo amžius. Viena žmonijos dalis tempia – neša didžiausią jungą ant savo nuvargusių pečių-sprando, kita ant jų palenkiamų sprandų užsisėdusi, joja ir pasityčiodama, kvatojasi iš krauju apsiašarojusių vargdienių žmonių.

Vienu tokiu pasityčiojimu, manau, bus tai gigantiškos šunų kapinės Amerikoj, kur yra laidojama turčių mylimieji šunes, kur tiems šunims yra statoma net 13,000 dolerių vertės paminklai.

Pastaruoju laiku gana plačiai apie tuos kapus prabilo amerikiečių laikraščiai; vieni jų kaipo realybės faktą aprašė, kiti gana sarkastingai nusišypsojo, dar kiti su širdperša tarė keletą žodžių.

Tie kapai randasi Heartsdale, New Yorko valstijoj. Juose yra palaidota apie 3.000 šunų, keletas numylėtų kačių ir vienas, sakoma, buvęs labai išmintingas liūtas. […]

Šituos kapus pradėjo tulas daktaras Samuel K. Johnson 1896 metuose. Jos dabar yra vienintėlės tos rūšies kapinės pasauly. Ant šių kapų randasi taip gi didžiulis paminklas šunims, žuvusiems laike pastarojo pasaulinio karo.

Šituos kapus prižiūri tam tyčia gerai apmokamas žmogus, Thomas W. Hunt. Šitas kapų prižiūrėtojas pasakoja, jog šiuos kapus nuolatos žmonės atlanko; daugiausiai esą turtuolių moterės ir aktorės. Esą ir vyrų, kurie taip pat liūdi šunelių kaip ir moterys.

Sakoma nekurie šių kapų lankytojai net apsiverkia, atlankydami atneša gėlių vainikus savo numylėtiėms šuneliams…

Kokia tai skaudi ironija!

                                                      „Tėvynė“.

Kapitonas Aleksandras Azguridis su šunimi prie Lietuvos jachtklubo būstinės. Kaunas, XX a. 4 deš. Fotokopija. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Šunų kapai“, Lietuvos žinios, nr. 201, 1922 m. lapkričio mėn. 4 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Lapkr.4