1922 m. lapkričio 9 d. | Mirė dr. A. Bezzenbergeris

Mirė Lietuvos Universiteto Garbės Profesorius, Karaliaučiaus Alberto Universiteto Sanskritų ir Lyginamųjų kalbų Profesorius, Slaptas Valstybės Patarėjas Filosofijos D-ras Albertas Bezzenberger‘is, apie ką su dideliu nuliūdimu praneša Lietuvos universitetas.

Spalių 31 d. mirė Lietuvos Universiteto Garbės Profesorius, Karaliaučiaus Alberto Universiteto Sanskritų ir Lyginamųjų kalbų Profesorius, Slaptas Valstybės Patarėjas Filosofijos D-ras Albertas Bezzenberger‘is, apie ką su dideliu nuliūdimu praneša Lietuvos universitetas.

Karaliaučiuje šiomis dienomis mirė žinomas lietuvių kalbos tyrinėtojas Prof. Dr. Adalbert Bezzenberger, Albertinos Universiteto sanskrito ir lyginamosios filologijos ordinarius, sulaukęs 71 metų amžiaus.

Prof. Dr. Bezzenberger, 29 metų amžiaus pradėjo eiti Albertinos Universiteto ordinarius pareigas ir pasišventė lietuvių bei latvių kalboms tyrinėti. Keliaudamas daugelį kartų po Pabaltijo kraštus, jis pažino lietuvių tautos gyvenimą visuose sluogsniuose.

1891 metais Bezzenberger buvo paskirtas „Altertumsgesselschaft Prussia“ pirmininku, kurias pareigas jis ėjo ištisus 25 metus.

Be to, jis skyrėsi savo nepaprastu darbštumu, tarnaudamas mokslo bei meno labui. Jis nė nežinojo poilsio. Sunkus darbas, kurį jis pastatė savo tikslu atlikti, ruošiant 1913 metais didelę parodą, galutinai nusilpnino jo sveikatą. Prieš pat karą 1914 metais jis nenuilstomai dirbo, prisiruošdamas 2-jam archeologų kongresui, kuris turėjo įvykti 1915 metais.

Prof. Bezzenberger buvo vienas garsingiausių Europos mokslininkų ir universiteto žiburys. Jam dažnai būdavo pavedama kuri nors svarbi misija, ir jis visuomet pasižymėdavo ypatingu taktu ir reikalų bei žmonių žinojimu. Dar būdamas jaunas, jis buvo paskirtas Albertinos rektorium ir atsistatydino tik 1921 metais, sulaukęs 70 metų amžiaus.

E. Karaliaučius. „Königsberger Hartungsche Zeitung“ pranešimu, penktadienį, lapkričio 3 d. buvo profesoriaus Bezzenbergerio laidotuvės. Be giminių, draugų ir studentų, numirusį lydėjo daugtūkstantinė minia. Prie grabo dvasiškis pasakė karštą prakalbą, pagerbdamas mirusį. Be to, Universiteto rektorius ir įvairūs mokslo atstovai sujudintais žodžiais atidavė Bezzenbergeriui paskutinę garbę, minėdami jo didelius nuopelnus, padarytus mokslo srityje.

Adalbertas Becenbergeris (kairėje) ir generolas Vladas Nagevičius (dešinėje) apžiūri archeologinius radinius Pryšmančių kapinyne. LNMMB


Šaltinis: Lietuva, nr. 254 (1076), 1922 m. lapkričio mėn. 9 d., p. 1, 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.9