1922 m. liepa 10 d. | Pasienio tvarka

Ši kišimo rankų į kišenes operacija ir jų graibymas pusiau tamsiame kambary, pavieniui ir be liudininkų nemundiruotų ir tamsios išvaizdos subjektų pas skubinančius ir su daiktais rankose keleivius taip nustebino mūsų ekskursantus, jog vienas iš jųjų ir nepastebėjo, kaip pas jį iš šoninės kišenės prapuolė piniginė su virš 10 tūkstančių auksinų.

Liepos 10/11 naktį Eitkūnų stotin pribuvo 45 mūsų ūkininkų, agronomų ir St. Seimo narių grupė, kurie važinėjo dviem savaitėm susipažinimui su žemės ūkio padėtimi Danuose ir pakėly šiuo pat tikslu buvo apsistoję Štetino srity. Važiavo atskirame vagone, turėdami specialinius vedėjus, dokumentus ir t. t. Nebijant nuovargio, nakties laiko po dviejų muitinės valdininkų jų daiktų apžiūrėjimo, jiems atsėjo pavieniui su daiktais rankose eiti per specialinį kambarį, kur buvo daroma asmens krata. Ją darė vienas dviejų kažkokių vikrių civilių vokiečių, matomai, visos šios procedūros vedėjas.

Vienas jųjų skubėdamas ir be liudininkų paeiliui įvesdavo sumišusį keleivį, krėtė jo kišenes ir stumė keliu kiton platformon į laukiantį eit Virbalin traukinį.

Ši kišimo rankų į kišenes operacija ir jų graibymas pusiau tamsiame kambary, pavieniui ir be liudininkų nemundiruotų ir tamsios išvaizdos subjektų pas skubinančius ir su daiktais rankose keleivius taip nustebino mūsų ekskursantus, jog vienas iš jųjų ir nepastebėjo, kaip pas jį iš šoninės kišenės prapuolė piniginė su virš 10 tūkstančių auksinų. Vogimas buvo pastebėtas Virbaly ir apie jė pareikšta mūsų atatinkamoms įstaigoms ir Vokiečių konsului Kaune. A. M.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. 4 deš. pradžia. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Pasienio tvarka (1922, Liepos 14 d.). Lietuva (155 (978), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Liep.14