1922 m. liepos 19 d. | Lietuvos banko įstatų projektas

Šiais įstatais steigiamas bankas vardu: „Lietuvos Bankas“ jo bustinė yra Lietuvos sostinė.

Banko steigimas, jo pagrindinis ir atsargos kapitalai

1.  Šiais įstatais steigiamas bakas vardu: „Lietuvos Bankas“ jo bustinė yra Lietuvos sostinė.

2.  Svarbesniuose provincijos miestuose ir, reikalui esant, kitose vietose bankas steigia savo skyrius ir agentūras.

Pastaba. Valstybės Iždo ir visuomenės reikalui esant, Vyriausybė turi teisės reikalauti Banko agenturas steigti apskričių miestuose ir kitose vietose.

3.  Lietuvos bankui duodama teisė per 20 metų nuo jo atidarymo dienos leisti bauknotus.

Šis terminas, visuotiniam akcininkų susirinkimui prašant, gali būti įstatymui leidžiamuoju keliu pailgrintas.

4.  Pagrindinis banko kapitalas yra 300 milijonų auksinų. Jį sudaro 120 000 vardinių akcijų po 2500 auksinų kiekvienas.

5.  Bankas pradeda darbą, kai bus pasirašytos visos akcijos ir surinkta ne mažiau kaip pusė pagrindinio banko kapitalo.

Įmokėjimo už akcijas būdas ir sąlygos nustatomos banko statutu.

Pilnas sumokėjimas už akcijas turi būti atliktas ne vėliau kaip per vienus metus nuo Bankos darbo pradžios.

6.  Be pagrindinio kapitalo sudaromas atsargos kapitalas, kuris skiriamas:

1.  Banko nuostoliams padengti.

2.  Kas metai akcininkų dividendą ligi 8% papildyti.

Šis atsargos kapitalas sudaromas iš 10% metinio gryno pelno.

Atsargos kapitalas papildomas tol, kol jis bus lygus pusei pagrindinio kapitalo.

7.  Banko akcininkai gali būti Lietuvos valstybė, savivaldybių įstaigos, Lietuvos bendrovės ir draugijos ir atskirti Lietuvos piliečiai ir svetimšaliai.

Svetimšaliai tegali turėti mažiau kaip pusę pagrindinio kapitalo. <…>

Valstybės bankas Kaune, XX a. 3 deš. I pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., liepos 19 d., Lietuvos banko įstatų projektas, Lietuva (Nr. 159 (981)), p. 1

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.19