1922 m. liepos 2 d. | Anglų knygos apie Lietuvą

Pastaruoju metu Londone atspauzdinta dvi svarbios knygos Lietuvos klausimu nušviesti. Viena jų yra „The Lithuanian-Polish Dispute“ (Lietuvių-Lenkų byla), 101 didelio formato puslapių, su keturiais žemėlapiais, kurioje aiškiai ir dokumentaliai visa mūsų ginčas su pietų kaimynų yra išleistas.

Pastaruoju metu Londone atspauzdinta dvi svarbios knygos Lietuvos klausimu nušviesti. Viena jų yra „The Lithuanian-Polish Dispute“ (Lietuvių-Lenkų byla), 101 didelio formato puslapių, su keturiais žemėlapiais, kurioje aiškiai ir dokumentaliai visa mūsų ginčas su pietų kaimynų yra išleistas. Ši knyga anglų visuomenėj matomai, padarė gero įspūdžio. Gavęs ją, agnlų karalius padėkoje siuntėjams. Nors ant knygos viršelio yra aiškiai pažymėta, kad tai yra pačių lietuvių leidinys, bet rimtai suredaguota knyga neleido į ją žiūrėti kaipo į vienpusį klausimo nušvietima ir net toks autoritetengas laikraštis kaip „The Times Literaray Supplement“, šiaip atsiliepė apie „The Lithuanian-Polish Dispute“.

„Tai yra, sako „The times“, kolekcija dokumentų, su istorijos įžanga, nuotikių dienynas, pranešimai apie derybas dėliai sienų tarp Lenkijos ir Lietuvos, Tautų Sąjungos plenume ir viskas iliustruota spalvuotais žemėlapiais. Ši knyga suteikta labai teisingai (very fair) išdėstymą apie bylos eigą ir apie derybas dėliai Vilniaus įvairūs  istoriniai memorandumai, su kritiškais patėmijimais ir abiejų pusių susirašinėjimas, duoda galimybės skaitytojui sudaryti savo nuomonę šiuo klausimu, apie ką ligšiol Vakarų piliečiui tebuvo kalbama prisidengus nebešališkais raportais arba užinteresuota propaganda“

Prieš pat Genuos Konferencija Londone išėjo kita knyga „The Vilna Problem“ (Vilniaus Problema) su penkiais spalvotais žemėlapiais ir atskirti į ją įdėtu memorandumu dėl Klaipėdos klausimo. Genuoj šis leidinys buvo plačiai išdalintas. Ypač esą laikraštininkai iš viso pasaulio suvažiavę, noriai ją stvarstę. Vėliau „The Vilna Problme“ buvo išversta į prancūzų ir italų kalbas.

Be to, E. Harrisons‘as buvęs Brite vice konsulas Lietuvoj, parašė Lietuvos istoriją ir savo atsiminimus iš Lietuvos, kuriuos viena Londono knygų leidimo bendrovė žada greit išspausdinti. G.

Tauerio tiltas, Londonas. 1922 m.


Šaltinis: 1922 m., liepos 2 d., Anglų knygos apie Lietuvą, Lietuva (Nr. 145, (967)) p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.2

Nuotraukos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2024907/photography_ProvidedCHO_Generalitat_de_Catalunya__Arxiu_Nacional_de_Catalunya_ANC_1_972_N_1143_1