1922 m. liepos 23 d. | Dėl Palangos uosto statymo

Kaip teko girdėti, žinios kad mūsų valdžia mano statyti Šventosios žiotyse ties Palangą uostą, pasiekė užsienį ir gana suinteresavo stambias užsienių statybos firmas.

Kaunas. Kaip teko girdėti, žinios kad mūsų valdžia mano statyti Šventosios žiotyse ties Palangą uostą, pasiekė užsienį ir gana suinteresavo stambias užsienių statybos firmas ir įtekmingus užsienių inžinierius. Teko girdėti, kad susisiekimo M-joje gauti užklausimai tuo reikalu iš žymios vokiečių statybos firmos „Siemens-Bou-Union“.

Taip pat ir į mūsų atstovą Skandinavuose kreipėsi keli skandinavų inžinieriai, jų skaičiuje p. Molbergas, kuris gyvai susidomėjęs Lietuva ir norėtų prisidėti jos atstatyme, delto jis noriai imtųsi to darbo.

Ponas Monbergas esąs labai įtekmingas Danuose žmogus.

Jo patarimais bei sumanymais domisi net didžiosios valstybės. Jisai ūmu laiku važiuosiąs į Kauną ir kreipsiąsis tuo reikalu į atatinkamas valdžios įstaigas.

Lietuvos visuomenės sferose yra nuomonių, kad jeigu pati valdžia greitu laiku nesiimtų Palangos uosto statymo tai tą darbą reiktų pavesti draugingiems Lietuvai danams.

<…>

Žodžiu, Palangos uosto statymu gyvai susidomavęs užsienis.

Palanga. Gr. Tyškievičiaus rūmai. XX . pirma pusė. Kauno apskrities viešoji biblioteka


Šaltinis: Dėl Palangos uosto statymo (1922, Liepos 23 d.). Lietuva (163 (9985), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Liep.23