1922 m. liepos 26 d. | Lenkų skundai prieš Lietuvą

Nieko stebėtino, kad Lenkai gryniausius šmeižtus dabar įsidrąsina siuntinėti Tautų Sąjungai. Jie juk T. S. Kontrolės Komisijai, važinėjančiai po tą pačią neitralę zoną, dūmė akis melagystėmis ir šmeižtais. Kadangi toji komisija jautė kažkokį „silpnumą“ prie Lenkijos, tai Lenkams viskas ėjo už gerą.

Lenkai 26. VI. pasiuntė Tautų Sąjungos Tarybai skundą, kad esą Lietuva nesilaiko nustatytos neitralės zonos, įvesdama ten savo administraciją ir kit. Nieko stebėtino, kad Lenkai gryniausius šmeižtus dabar įsidrąsina siuntinėti Tautų Sąjungai. Jie juk T. S. Kontrolės Komisijai, važinėjančiai po tą pačią neitralę zoną, dūmė akis melagystėmis ir šmeižtais. Kadangi toji komisija jautė kažkokį „silpnumą“ prie Lenkijos, tai Lenkams viskas ėjo už gerą. Dabar, žinoma, niekas jų žinių teisingumo iš Ženevos neatvažiuos tikrinti.

Tautų Sąjungos sekretorius prisiuntė mūsų vyriausybei Lnekų minėto skundo nuorašą, suprantama, laukdamas paaiškinimo. Mūsų Užsienio Reikalų ministeris prof. Jurgutis liepos 17 dieną išsiuntė atsakymą, kurį prašo perduoti T. S. Tarybos nariams. Atsakyme nurodyta Lenkų skundo neteisingumas ir pažymėta, kokias patys lankai riaušes nuolat kelia neitralinėj zonoj. Lietuvos vyriausybė podraug prašo paveikti į Lenkus, kad jie liatusi laikę nepakenčiamą padėtį neitralėj zonoj.

Tautų sąjungos posėdis. 1920 m.


Šaltinis: Lenkų skundai prieš Lietuvą (1922, Liepos 29 d.). Trimitas (29 (99), p. 4-5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.29

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations#/media/File:No-nb_bldsa_5c006.jpg