1922 m. liepos 31 d. | Antano Kučingio ir Marijos Magdalenos Ambrasaitės vestuvės. Antroji diena

Antano Kučingio ir Marijos Magdalenos Ambrasaitės vestuvės, antroji diena su tėvais, artimaisiais, draugais.

Antano Kučingio ir Marijos Magdalenos Ambrasaitės vestuvės, antroji diena su tėvais, artimaisiais, draugais. Mauručiai, 1922 m. liepos 31 d. Antroje eilėje iš kairės sėdi: antras M. M. Ambrasaitės Kučingienės tėvas Juozas Ambrasas (1874-1947), toliau A. Kučingis, M. M. Kučingienė, A. Kučingio motina Marijona Kučinskienė (Girdauskaitė)(1880-1973), tėvas Simanas Kučinskas (1870-1949), M. M. Ambrasaitės Kučingienės pamotė (motina buvo seniai mirusi) Ieva Ambrasienė (1867-1959). Antroje eilėje iš kairės stovi: pirma M. M. Ambrasaitės sesuo Viktorija Ambrasaitė (vėliau Kaupelienė)(1905-2001), šeštas Jurgis Balickaitis, devintas Jurgis Šečkus. Kauno miesto muziejaus fondai.


Iškilus operos solistas ir Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Kučingis (1899–1983) per gyvenimą spėjo pamatyti didžiuosius XX a. Lietuvos istorijos įvykius. Dar Pirmojo pasauliniame karo metais įsitraukė į tautinę veiklą, už kurią buvo vokiečių persekiojamas. Vėliau dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose, po kurių liko Lietuvos kariuomenėje – buvo jos topografas, braižė karinius žemėlapius. Turėjo generalinio štabo majoro laipsnį. Kartu garsėjo operos solisto talentu. 1937 m. išleistas į atsargą užsiėmė tik dainavimu, važinėjo po gastroles ir garsino Lietuvos vardą.

Lietuvą okupavus sovietams A. Kučingis dalyvavo pasipriešinimo judėjime, buvo 1941 m. birželio sukilimo dalyvis. Palaikė ryšius su Tauro apygardos partizanais, teikė jiems žinias, padėjo redaguoti kreipimąsi į Jungtines Tautas protestuojant prieš Lietuvos okupaciją. 1948 m. sovietinio saugumo suimtas, kalintas Sibiro lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, vėl tęsė karjerą teatre, karjerą baigė sulaukęs garbaus amžiaus 1977 m. Paliko daug rankraščių, atsiminimų, laiškų – ypač mylimai žmonai Marijai Magdalenai. Gausus A. Kučingio archyvas saugomas Kauno miesto muziejuje. Dalis jo paskelbta muzikologės Kristinos Mikuličiūtės-Vaitkūnienės parengtoje knygoje ,,Antanas Kučingis. Laiškai, dokumentai, atsiminimai (2012 m.). Čia pristatome Antano ir Marijos Magdalenos Kučingių vestuvių akimirkas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita