1922 m. rugpjūčio 14 d. | Kas gi tie fašistai?

Kas gi tie fašistai. Tai daugiausiai buvusio karo susiorganizavę veteranai. Jų organizacijos tikslas – saugoti Italiją nuo socialistų ir komunistų pasikėsinimų, apdrausti valstybę nuo bolševikų idėjų.

Dar neseniai iš Italijos buvo žinių, kad tenai kaikuriose provincijose paskelbta karo padėtis kad užbėgus už akių naminiam karui. Fašistai (faseisti) vedė kovą su socialistais. Šiandien ta kova pertraukta. Tas padaryta pareikalavus šalies vyriausybei.

Kas gi tie fašistai. Tai daugiausiai buvusio karo susiorganizavę veteranai. Jų organizacijos tikslas – saugoti Italiją nuo socialistų ir komunistų pasikėsinimų, apdrausti valstybę nuo bolševikų idėjų.

Pasibaigus karui Europoje, Italiją kaip koksai amaras apnyko visokios rūšies socialistai. Vieni jų buvo gana raudoni, kiti dar raudonesni. Pagaliau jų tarpe pasirodė Rusijos bolševikų agentai su auksu. Iš Italijos norėta padaryti antrąją sovietinę Rusiją. Kilo streikai. Prasidėjo žmonių žudymai. Kai kur iškilo bolševistinis teroras.

Toji baisi šaly padėtis tai gi ir davė fašistų organizacijai pradžią. Susiorganizavę fašistai paskelbė karą pirmiausia radikalams. Kadangi paprastieji socialistai taipat perėjo radikalų pusėn, tad fašistai ir prieš juos atsikreipė. Pamalšinti socialistų ir komunistų galutinai nepavyko. Nenori raudonieji pasiduoti. Bet fašistai savo pareigos neišsižada ir valys šalį nuo bolševistiniai – socialistinių gaivalų.

Fašistų organizacija itališkai vadinasi „Fascio Nazionale del Combattenti“. Lietuviškai išeitų kaip ir „Tautinė kovotojų sąjunga“. Susiorganizavę jie legionais. Turi 19 legionų: legionai padalinti į Kohortas; gi pastarosios į šimtines.

Šiandien organizacija skaito apie vieną milioną narių. Visi nariai padalinti į dvi grupės: kurie kovoja ir kurie veda propagandą ir politiką. Pirmieji vadinasi. „Prinei“, gi antrieji „Triari“. Tečiaus prireikus visi lig vieno eina kovon. Fašistų organizaciją įsteigė parlamento atstovas Mussoliui, kituomet pats buvęs socialistas.

Fašistai skaitosi patriotai visa to žodžio prasme. Stovi jie vyriausbyės pusėje. Pagrindinis jų tikslas – tautos gerbuvis. Gerbuvio siekimas turi sekti ne klesių kovomis, bet bendromis visų pastangomis.

Iki šiolei fašistai kovoja su raudonaisiais gaivailais, nes juose mato savo šaliai pragaištį. Jie kovoja ir todėl, kad pati vyriausybė neturi reikiamų priemonių malšinti triukšmadarius socialistus ir komunistus.

Francisco Franco ir Benito Musolinis.


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 14 d., Kas gi tie fašistai? Draugas (Nr. 190) p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0001661471-1922-Rugpj.14

Nuotraukos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/440/item_M4KDTSYX6BXFDJEPUM32P5EAKPOE4XEF