1922 m. rugpjūčio 16 d. | Manifestacijomis besiartinant

Bus kuo pasidžiaugti. Juk Amerika tarė savo galingą žodį: pripažįstame Lietuvą nepriklausoma valstybe!

Taigi, broliai lietuviai, be pažiurų ar nuomonių skirtumo, visi į iškilmes!

Visos Chicagos lietuvių kolonijos, jų organizacijos, draugijos, atskiri asmens – sukruto.

Rugp. 20 d., 3 val. Mckingley park prie Western ir Archer ave. Įvyksta didžiausios iškilmės Amerikai pripažinus Lietuvą.

Visų kolonijų draugijos su veliavomis, benais, iškabomis (signs), flotais, pasipuošusiais automobiliais, mokyklų vaikai bent 4000 gražiai pasipuošę mariuos McKinley parkan.

Atvyksta Lietuvos Respublikos Atstovas, įžymiausi Chicagos miesto atstovai. Traukiami krutamieji paveikslai.

Bus kuo pasidžiaugti. Juk Amerika tarė savo galingą žodį: pripažįstame Lietuvą nepriklausoma valstybe!

Taigi, broliai lietuviai, be pažiurų ar nuomonių skirtumo, visi į iškilmes!

Iškilmių Rengimo Kolonijų Centralinis komitetas.

Čikagos miesto savivaldybės prieplauka.


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 16 d., Manifestacijomis besiartinant, Draugas (Nr. 192) p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0001661471-1922-Rugpj.16

Nuotraukos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/188/item_6WE4L33VRGHGWVV6VFN4RS7WIO4O4VT3