1922 m. rugpjūčio 20 d. | Nauji namai

Šventoriuje prie Šv. Gertrūdos bažnyčios nuo gatvės (Laisvės Alėja 61) statomi trijų aukštų apie 10 mtr. Pločio ir 60 mtr. ilgio namai.

Šventoriuje prie Šv. Gertrūdos bažnyčios nuo gatvės (Laisvės Alėja 61) statomi trijų aukštų apie 10 mtr. Pločio ir 60 mtr. ilgio namai.

Jų pastatymas kainuosiąs apie 4,5 milijonus auks. Apatinius tų namų aukštas bus paverstas sankrovoms, arba kitokioms prekybinėms įmonėms. Viršutiniai du aukštai skiriami Marijonų koegregacijos vyrų vienuolynui. Laikinai šiuose namuose būsias įtaisytas studentams teologams klūbas, kur jiems bus rengiamos paskaitos, pasikalbėjimai ir t.t. Taip laikinai čia būsią įtaisyta kambariai dvasiškiams, atvažiuojantiems iš provincijos.

Lėšos šiems namams statyti gaunamos iš Žemaičių vysk. Vyriausybės.

Statybos darbus veda inž. Jarmačenka. Darbininkų dirba vidutiniškai apie 60 žmonių.

Namuose būsią įregti visi patogumai, kaip antai: centralinis šildymas, kanalizacija ir t.t. Prieiti prie bažnyčios būsią paliktas 6 metrų pločio kiemas.

Statymo darbas pradėtas liepos mėn., o būsiąs užbaigtas spalių mėn. (Elta).

Kunigų Marijonų Kongregacijos namai Kaune. Apie 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. rugpjūčio 20 d., Kauno kronika, Lietuva (Nr. 186 (1008) p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugpj.20