1922 m. rugpjūčio 22 d. | Ekspedicija Nemunu

Ekspedicijos tikslas aprašyti Nemuną, iš pusių: a) tekmės, b) seklumų ir jų šaltinių, c) krantų topografijos ir geognozijos, d) žemės derlingumo ir kitų ypatybių, e) botanikos, f) intakos ir jų gidrologinės reikšmės ir g) krantų apsaugojimo nuo griuvimo.

Š. m. rugpiūčio 13–15 d. vadovaujant Žemės Ūkio Minist. Vice-ministeriui P. Matulioniui išvažiuos aukščiau nuo Kauno Nemuną tirti ekspedicija, kuri susidės iš botanikos prof. Valionio, Vandenų ir Plentų Valdybos techniko ir P. Čurlionio Amerikoje ėjusio statybos technikos mokslą; ekspedicija iš Kauno išvažiuos savo garlaiviu į Alytų, kur apsistojus gražins garlaivį Kaunan, ir pėsčia eis iš Alytaus aukštynl paskiau sugrįš į Alytų ir, beveždama savo turtą laivu, kurį reiks ar pirkti, ar bus paskolintas iš Vandenų ir plentų Valdybos, grįš, tyrinėdami į Kauną.

Ekspedicijos tikslas aprašyti Nemuną, iš pusių: a) tekmės, b) seklumų ir jų šaltinių, c) krantų topografijos ir geognozijos, d) žemės derlingumo ir kitų ypatybių, e) botanikos, f) intakos ir jų gidrologinės reikšmės ir g) krantų apsaugojimo nuo griuvimo.

Surinkti pavyzdžiai bus valstybės įstaigų nuosavybė. Ekspedicija rašys dienynę, iš kurio susidarys spaudai parengtas veikalas.

Ekspedicijos nariai važiuos savomis algomis su priedu prie jų dienpinigių: tik Čiurlionis ir dar vienas pasiuntinys bus apmokami, kaip samdomieji, pirmasai ir fotografas 3000 auks. alga mėn. su atlyginimu išlaidų už fotografijas, pastarasis 1600 auks. alga mėnesiui.

Iš viso kelionės arti 160 kilom. skaitant per 1 dieną 10 kilom. užims laiko arti 16×4–20 dienų.

Išlaidų tam ir įgijimui šiokio tokio inventoriaus, reaktyvų popierio, numatoma kasdien arti 950 auks. iš viso arti 18.000–20.000.

Antano Juozapavičiaus tiltas per Nemuną Alytuje. 1941 m. liepos mėn. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kaunas“, Rytų Lietuva, nr. 10, 1922 m. rugpjūčio mėn. 22 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB1F7FCE2A-1922-Rugpj.22