1922 m. rugpjūčio 3 d. | L. K. M. Ateitininkų Konferencija

Rugpjūčio 3 dieną Kaune, Liaudies namų salėje prasidėjo Ateitininkų matinė konferencija. Prieš konferenciją Bazilikoje buvo pamaldos. Po pamaldų 10 val. konferencijos dalyviai susirinko į erdvę, gražiai žalumynais išpuoštą salę.

Rugpjūčio 3 dieną Kaune, Liaudies namų salėje prasidėjo Ateitininkų matinė konferencija. Prieš konferenciją Bazilikoje buvo pamaldos. Po pamaldų 10 val. konferencijos dalyviai susirinko į erdvę, gražiai žalumynais išpuoštą salę. Pryšaky pakabintas kryžius, o pačioje parašas: „Visa atnaujinti Kristuje“. Suskamba varpelis visi nurimsta. Centro Tarybos pirmininkas j. Leimonas atidarė konferenciją.

Antras posėdis įvyko 4 v. v. Pirmiausia sveikino st. S. narys kun. M. Krupavičius kr. dem. partijos  bloko ir Sendraugių ateitininkų vardu St. S. nar. K. Amrozaitis sveikino darbo federacijos vardu. Gauta viena telegramą iš Berlyno.

Po to sekė Centro Tarybos ir Revizijos ataskaitos. Iš Cebtro veikimo pasirodė, kad dirbo sunkiose aplinkybėse, tačiau nuveikė gana daug.

Trečias posėdis prasidėjo 4/VIII. Šiame posėdy buvo tęsiamos diskusijos Per. Laurinaičio paskaitos. Ypač buvo daug diskutuojama dėl ateitininkų visuomeninio darbo ir politikos. Toliau buvo skaitoma sveikinime telegrama nuo Berlyno studentų. Sveikino Amerikos Vyčių vardu V. Stulpinas ir Lietuvos Skautų verdu – K. Jurgelevičius.

<…>

Liaudies namai A. Mapu ir Lukšio (dab. Šv. Gertrūdos) gatvių kampe. Apie 1922–1924 m. Reprodukcijos autorius Stanislovas Lukošius. 1971 m.


Šaltinis: L. K. M. Ateitininkų Konferencija (1922, Rugpjūčio 6 d.). Lietuva (177 (999), p. 3. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Rugpj.9