1922 m. rugpjūčio 5 d. | Simfonijos koncertas Karo Muzejaus sode

Tiesą pasakius, nebuvo tai paprastas koncertas, bet tikrai patriotiška iškilmė. Kiek numaniau, norėta pagerbti žuvusieji už tėvynės laisvę. Prieš prasidedant koncertui iš muzejaus bokšto gražūs trimito balsai šaukė ir sveikino svečius. Visiems susėdus ir nusiraminus, iš muzejaus išeina pasiremdami ant lazdų šeši invalidai ir defiliuodami prieš publiką nuvyksta pas paminklą žuvusiems. Generolas perskaito trumpą raportą ir gaudus laisvės varpas atiduoda pagarbą Lietuvos didvyriams.

Lankydamas Karo Muzejų turėjau garbės susipažinti su jo organizatoriumi, generolu Nagevičiu, kurs tuojau pakvietė mane į koncertą, įvyksiantį šeštadieny liepos 15 d. Generolas daro tikro džentelmeno įspudį. Augšto ugio, mandagus, puikių, bet naturelių manierų, kartu patraukia ir imponuoja. Kaipo organizatorius ir šeimininkas jis pasirodė visame savo augštume. Koncerte dalyvavo vien tik prašyti svečiai, ir nors jų buvo daugiau tukstančio, tačiau veiklus organizatorius visus apmatė, sveikino, sodino ir apdovanojo programais.

Vakaras pavyko kuogeriausiai, palikdamas neužmirštamą įspudį. Tiesą pasakius, nebuvo tai paprastas koncertas, bet tikrai patriotiška iškilmė. Kiek numaniau, norėta pagerbti žuvusieji už tėvynės laisvę. Prieš prasidedant koncertui iš muzejaus bokšto gražūs trimito balsai šaukė ir sveikino svečius. Visiems susėdus ir nusiraminus, iš muzejaus išeina pasiremdami ant lazdų šeši invalidai ir defiliuodami prieš publiką nuvyksta pas paminklą žuvusiems. Generolas perskaito trumpą raportą ir gaudus laisvės varpas atiduoda pagarbą Lietuvos didvyriams. Publika nusiima kepures, moterys nulenkia galvas. Prisiartinus valstybės prezidentui ir Dr. Basanavičiui prie invalidų, jųjų vienas trumpais, bet giliai atjaustais žodžiais sveikina pastarąjį kaipo Lietuvos atgaivintoją. Orkiestras užtraukia Lietuvos himną, varpas gi sveikina jo kurėją. Pagerbtojo senelio akyse blizga ašaros.

Nuleidus valstijos ir tautos vėliavas prasideda koncertas. Programas įvairus ir gerai sustatytas. Vagneras mainosi su Bethovenu, Griedu, Saint-Seansu ir k. Virš programo p-lė Olšauskytė gražiu, išlavintu balsu padainiuoja dvi ariji lietuviškai. Visą laiką prieš paminklą dega kryžmais sudėti žibintuvai. Koncertui pasibaigus bokšto trimitai linki svečiams saldaus miego. Vis tai žavi senai bebuvusį Lietuvoj lankytoją.

Pasilieka dar pasakyti keletas žodžių ir apie publiką. Dažniausiai tenka jai girdėti papeikimai bet šį kartą pavaišinsiu ją pagirimu. Nors koncertas įvyko muziejaus sodne, vienok publika užsilaikė kaip bažnyčioje. Tiesa, buvo tai rinktiniai svečiai, bet jaunojoj, tik-ką atgimusioj valstijoj taip pavyzdingos tvarkos ir tiek gražių apsiėjimų matyti nesitikėjau.

K. J.

Valstybės teatro kolektyvas prie Karo muziejaus. Vilniaus atgavimo šventė. Kaunas, 1939 m. spalio 11 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: K. J. „Kaunas. Simfonijos koncertas Karo Muzejaus sode“, Rygos balsas, nr. 30 (53), 1922 m. rugpjūčio mėn. 5 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Rugpj.5