1922 m. rugsėjo 10 d. | Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda

Rugsėjo 10 dieną atsidarė Kaune pirmoji Lietuvos Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. Parodai vieta parinkta labai graži. Iš vienos pusės Vytauto kalnas, iš kitos – Žaliasai. Iš pačios parodos aikštės matyt aiškiausiai visas Kaunas.

Rugsėjo 10 dieną atsidarė Kaune pirmoji Lietuvos Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. Parodai vieta parinkta labai graži. Iš vienos pusės Vytauto kalnas, iš kitos – Žaliasai. Iš pačios parodos aikštės matyt aiškiausiai visas Kaunas. Dar už valandos prieš Parodos atidarymą jau ėmė traukti žmonės į kalną, į Parodą.  Iki Parodos atidarymo ir kiek vėliau susirinko keletas tūkstančių žmonių. Parodą atidarant kalbėjo einąs Respublikos Prezidento pareigas St. Seimo Pirmininkas A. Stulginskis, Ministras Pirmininkas Galvanauskas, Parodos Komiteto Pirmininkas Tubelis, Kauno miesto Burmistras J. Vileišis. Kalbėtojai nurodė, kad Paroda neįvyko tokia, kokios norėta. Šitoji Paroda pilnai neatvaizduoja Lietuvos ekonominį gyvenimą. Ir kitos panašios mūsų parodos nebus pilnos, kol nebus pilna Lietuva, kol ji neturės savo sostinės Vilniaus ir vienintelio uosto Klaipėdos. <…> Daug rodinių dar nebuvo išstatyta. Kas išstatyta, tai gana įdomu pažiūrėti. Parodoj yra daug skyrių-žemės ūkio mašinos ir padargai; plieno dirbiniai; laukų, pievų, daržų ir sodų ūkis; miškų ir durpynų ūkis; statyba ir statomoji medžiaga; mašinų statymas; odos dirbiniai, stiklo, liaudies dailės dirbiniai; paukščių, bičių, žuvų ūkis, gyvuliai. Visuose skyriuose yra išstatyta rodinių (eksponatų). Daug yra pramonės dirbinių užsienio firmų išstatytų. Parodoj galima daug kas naujo dar nematyto pamatyti, daug sau naudingų žinių pasemti. Todėl patartina kiekvienam Parodą aplankyti.

Šiai Parodai parengti paviljonai nebus išardyti. Jie dar bus tobulinami ir gražinami kitoms tokioms Parodoms, kurios bus kas metai.

Žemės ūkio ir pramonės parodos įėjimas. XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda (1922, Rugsėjo 16 d.). Trimitas (36 (106), p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.36