1922 m. rugsėjo 13 d. | Kauno priemiestis Šančiai

Kaip pasakoja vietiniai gyventojai, kad Šančiai beveik visi randasi Fanstelio žemėj. Šančiai nėra visai maži, bet atvykusiam žmogui ir norint surasti kokią nors gatvę, priseina porą valandų, o kita syk visą dieną vaikštinėti ir klausinėti vietinių gyventojų, kur randasi, daleiskim Sifero g-vė.

Kauno priemiestis Šančiai. Kaip pasakoja vietiniai gyventojai, kad Šančiai beveik visi randasi Fanstelio žemėj. Šančiai nėra visai maži, bet atvykusiam žmogui ir norint surasti kokią nors gatvę, priseina porą valandų, o kita syk visą dieną vaikštinėti ir klausinėti vietinių gyventojų, kur randasi, daleiskim Sifero g-vė. Nieks negali tikrai pasakyti. Vienas parodis į vieną galą, antras į antrą galą, o trečias tiesiog pasakys, nežinau. Tik jau tada suras, jei žmogus dasiprotės užeiti į Nuovadą, ir vargais negalais su pagalba plano suranda.

Miesto valdyba ar kita įstaiga, kuriai tas viskas priklauso, turi duoti pavadinimus.

Dabar beveik visos gatvelės, o ypač mažesnės neužvardintos ir nėra iškabų prikaltų, kad einant būtų galima patėmyti kokia gatvele einąs.

Visos tos gatvelės, tebeturi senus nuo Vokiečių pavadinimus. Nesuprantama, kodel vokiečiai surado laiką ir vardus duoti, o mes negalime rasti nei laiko nei lietuviškų pavadinimų.

P. Vientautis

Žemųjų Šančių kareivinių arklidės. XX a. 4 deš. Iš fotografo Kazimiero Dudėno fondo. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: P. Vientautis „Kauno priemiestis Šančiai“, Lietuvos žinios, nr. 157, 1922 m. rugsėjo mėn. 13 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Rugs.13